Jeg skal bli pensjonist

Pensjonistene betaler ikke kontingent til forbundet men skal betale sine forsikringer og eventuelt fagblad. Fakturaen for forsikringene sendes ut 2 ganger i året, februar og juli.

Pensjonister over 75 år betaler ikke for kollektiv hjem, da denne dekkes av Sparebank1.

Husk å gi beskjed til forbundskontoret når du er blitt pensjonist.

Brev til pensjonist med alle forsikringene

Alderspensjon
Forbundet har mottatt melding fra deg om at du har gått av med alderspensjon fra din stilling.

Du er overført fra aktivt til passivt medlemskap i forbundet og betaler da ikke kontingent.
Når det gjelder forsikringsordninger beholder du disse. Du står derfor tilsluttet følgende forsikringer gjennom oss:
-    Kollektiv hjemforsikring(innbo og løsøre) betaler du premien til inntil fylte 75 år.
Premien er kr. 876,- pr. år.
-    Reiseforsikringen med toppdekning
Premien er kr. 996,- pr år frem til fylte 67 år.
-    Grunnforsikringen(tidl. begravelseskassa) betaler du premie til inntil fylte 75 år.
Premien er kr. 312,- pr. år.
-    Gruppelivsforsikringen som gjelder frem til fylte 67 år.
Premien er kr 1332,- pr. år
-    LOs fritidsforsikring som gjelder ulykke i fritiden til fylte 70 år.
-    Premien er gratis.
-    Ulykkesforsikring, frivillig kollektiv. Forsikringen gjelder frem til fylte 70 år.
Premien er kr. 552,- pr. år.
-    Help advokatforsikring, gir rett til rådgivning og bistand fra advokat.
Premien er kr 720,- pr. år

I tillegg betaler du et fagbladgebyr på kr. 250,- for 8 nummer av NFF magasinet. Dersom du ikke ønsker fagbladet kan du reservere deg ved å kontakte forbundet.

Du vil senere hvert halvår få tilsendt faktura på forsikringene.