Hopp til innhold

Avtalen om soning i Nederland kan bli terminert.

I dag uttalte justisministeren at det kan nvære mulig å avslutte avtalen om soning i Nederland i september neste år.

Nestleder Asle Aase ser positivt på saken men sier at dersom det blit dublering så må budsjettet styrkes betraktelig.

Les mer

Mer om Avtalen om soning i Nederland kan bli terminert.

Vitnemålsutdeling på KRUS

29.november var det den høytidlige seremonien hvor 168 aspiranter fikk utdelt vitnemålet for gjennomført fengselsbetjentutdanning. Det ble holdt taler og kunstneriske innslag.

Fra politisk ledelse holdt statssekretær Anne C. Elseth tale.

NFF gratulerer alle med velfortjent vitnemål og ønsker alle lykke til i pliktåret!

Mer om Vitnemålsutdeling på KRUS

Statsbudsjettet for 2018

Statsbudsjettet for 2018 er lagt frem.

Statsbudsjettet er en styrt nedbygging av det faglige arbeidet som skal utføres i kriminalomsorgen.

Busjettet vil medføre enda mindre folk på vakt og vil ikke på noen måte virke forebyggende på vold-og trusler overfor de ansatte eller innsatte. 

 

Mer om Statsbudsjettet for 2018

150 millioner fattigere

De siste 4 årene har regjeringen kuttet budsjettet til kriminalomsorgen med nærmere 150 millioner og det meste er innenfor ABE reformen. (avbyråkratisering og effektivisering). Konsekvensen er færre på vakt for å jobbe med innsattes utfordringer! Blir samfunnssikkerheten bedre når innsatte løslates uten å ha fått nødvendig rehabilitering? 

NFF har i flere brev og oppslag tatt opp situasjonen med justisministerene Anundesen og Amundsen, men det har ikke ført til bedringer.

Se flyeren og hva NFF mener kriminalomsorgen behøver.

Flyer

Mer om 150 millioner fattigere

Hvilke ambisjoner har partiene for kriminalomsorgen?

11.september er det stortingsvalg og mange er nok spente på hvilke partier som skal lede landet de neste 4 årene.

Hva den enkelte stemmer skal ikke forbundet legge seg opp i, men administrasjonhen har laget et dokument som viser hva de ulike partiene har for ambisjoner og mål for kriminalomsorgen.

NFF oppfordrer alle til å benyttes seg av stemmeretten.

Partienes programmer

Hvilke partier støtter LOs krav

Mer om Hvilke ambisjoner har partiene for kriminalomsorgen?

Pliktårsfordelingen er klar

Forbundet har vært i drøftinger med kriminalomsorgsdirektoratet om hvor årets aspiranter skal gjennomføre pliktåret.
NFF hadde før møtet 30.juni spilt inn et forslag som avvek litt fra direktoratets forslag.

I drøftinger er det til slutt arbeidsgiver som har siste ord og er partene ikke enige så må arbeidsgiver til slutt ta en beslutning.

Mer om Pliktårsfordelingen er klar

Æresmedlem Anfinn Liland er gått bort.

Forbundet har mottat den triste meldingen om at NFFs æresmedlem Anfinn Liland døde lørdag 8.juli 2017.

Anfinn Liland begraves fra Enebakk kirke fredag 21.juli.

Anfinn var en av forbundets markante tillitsvalgte i mange år og frem til han gikk av for oppnådd pensjonsalder i 1994.

Anfinn begynte ved Oppstad arbeidshus 20.mars 1957 og meldte seg inn i forbundet 1.april samme år. Han var både leder, sekretær og kasserer i styret ved Opstad funsjonærforening frem til han begynte ved Oslo fengsel avd. B i 1970. Han ble valgt som sekrtær i OFFs styre på avdeling B. Anfinn ble valgt inn i landsstyret på landsmøtet i 1971. I 1973 fikk han stilling som fengselsførstebetjent ved Oslo kretsfengsel. Ved landsmøtet i 1975 ble han valgt som sekretær i forbundet. I 1978 ble han fastlønnet sekretær/saksbehandler og et verv han hadde frem til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder 1.8.1994. I 2004 ble Anfinn tildelt Nordisk fengselsfunksjonærers unions hedersmerke.

Anfinn Liland ble utnevnt til æresmedlem av NFF i 1994 og fikk samme året tildelt LOs Pionèren.

Vi lyser fred over Anfinn Lilands minne.

Mer om Æresmedlem Anfinn Liland er gått bort.

Rømmegrøt og fluktstol

På Superlangdagen 6. juli åpnert Horten fengsel dørene sine, og inviterte til salg og matservering

Rømmegrøt og fluktstol var blant kuriositetene som ble vist fram :)

Les hele saken

Mer om Rømmegrøt og fluktstol

Oslo Pride festival

Pride paraden er det store høydepunktet under Oslo Pride og er etter 17. mai-toget, det mest synlige arrangementet i Oslo i løpet av året. 

I år ble Oslo Pride Parade gjennomført lørdag 1. juli 2017 og kriminalomsorgen var godt synlige. 

 

Mer om Oslo Pride festival

Utvalg vil overlate Trandum til kriminalomsorgen

Et utvalg nedsatt av JD i 2016 anbefaler at driften av utlendingsinternatet på Trandum overtas av kriminalomsorgen.

De mener driften av internatet ikke er en del av politiets kjerneoppgaver og kriminalomsorgen innehar kompetansen for å drifte internatet.

Det er ulike oppfatninger om utlendingsinternatet blant politilederne utvalget har møtt. Flere mener PU utfører en god jobb, og at de også på dette området har gode resultater. Samtidig peker flere andre politiledere på at slike oppgaver ikke kan regnes som en kjerneoppgave for politiet, og i stor grad blir det pekt på Kriminalomsorgen som en naturlig aktør til å ta over driften

Mer om Utvalg vil overlate Trandum til kriminalomsorgen

Kort om RNB 2017

Nye Agder fengslel

NFF er svært tilfreds med at regjeringen har lagt opp til oppstart av byggearbeidene i Agder i første halvår 2018 og med forventet ferdigstillelse medio 2020.

Det er satt av 200 millioner til brukerutstyr.

I Saldert budsjett 2017 er det bevilget 50 mill. kroner til videre prosjektering. Det legges opp til to avdelinger med

hhv. 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til

avdelingen i Mandal. Tomtene skal opparbeides høsten 2017. Byggeprosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 1 260 mill. kroner

for avdelingen i Froland og 800 mill. kroner for avdelingen i Mandal, jf. omtale under kap. 2445, post 31 og forslag til romertallsvedtak.

Kostnadsramme for brukerutstyr foreslås satt til hhv. 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Mer om Kort om RNB 2017

RNB 2017, penger til Agder og flere aspiranter

Regjeringen har i dag lagt frem revidert nasjonalbudsjett(RNB)for 2017 og det er bevilget penger til videre arbeid med bygging av fengsler i Agder og opptak av flere aspiranter.

Bevilgningen løser ikke de store utfordringene kriminalomsorgen står oppe i 

Pressemeldingen fra NFF. 

Mer om RNB 2017, penger til Agder og flere aspiranter

Lønnsoppgjøret i staten er i havn

Årets mellomoppgjør er i havn og partene ble enige om å gi et generelt tillegg til alle og i tillegg sette av en pott til lokale forhandlinger.

Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger.

Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg på 0,33 % på hovedlønnstabellen, og lønnstrinnene i lønnsramme 02, 03 og 04 løftes alle med ett lønnstrinn.

-Dette har vært et tøft oppgjør. Vi møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sier LO Stat-lederen.
- Vi er fornøyde med at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle, men vi skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt. Samtidig er det viktig at vi også fikk forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft, sier LO Stat-leder Egil Andre Aas.

Ny A-tabell fra 1.5.2017

Protokollen fra mellomoppgjøret.

 

 

Mer om Lønnsoppgjøret i staten er i havn

Evaluering av kriminalomsorgen

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har påtatt seg å gjennomføre evalueringen og skal evaluere kriminalomsorgen i tråd med Stortingets føringer i anmodningsvedtaket.

Evalueringsarbeidet skal være sluttført innen 1.9.2017.

Fra NFFs side er det særdeles viktig at DIDI har en god prosess i arbeidet.

 

Oversendelsesbrev fra JD

Mandatet

Mer om Evaluering av kriminalomsorgen

Lønnsoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret i staten -pressemelding fra LO Stat – 30.3.2017          

Reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem

Mellomoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

 

Mer om Lønnsoppgjøret 2017

Unødvendig å endre maksimumsstraffen

Forslaget gir grunn til bekymring for at regjerningen er i ferd med å forlate grunnleggende verdier som har preget norsk kriminalpolitikk i lang tid. I forslagene er fokus på rehabilitering og forebygging fullstendig fraværende. Norge er et av landene i verden med lavest tilbakefallsprosent.

Mer om Unødvendig å endre maksimumsstraffen

Ikke en rettsstat verdig

Sivilombudsmannen la frem en besøksrapport fra Norgerhaven fengsel.

Rapporten gir et svært kritisk bilkde av å sende fanger til soning av straff i Nederland.

Les rapporten

Mer om Ikke en rettsstat verdig

Drap på innsatt ved Ringerike fengsel

Lørdag 25.februar ble en innsatt drepe av en medinnsatt ved Ringerike fengsel og saken er under etterforskning av politiet.

Det er svært tragisk at en innsatt er drept under straffegjennomføringen og NFF er svært opptatt av at politiet og kriminalomsorgen klarer å avdekke hvordan dette kunne skje. 

NFFs forbundsleder har gitt følgende kommentar: 

"NFF er opptatt av sikkerheten til både de ansatte og innsatte. Når det skjer et drap innenfor murene er det en stor belastning både for de ansatte og innsatte. Etterforskning vil avdekke om det var noe som kunne vært gjort for å forhindre det som skjedde på Ringerike. Drapet retter imidlertid søkelyset på om den retningen som kriminalomsorgen har gått de siste årene har hatt en betydning i forhold til at vold trusler både mot de ansatte og de innsatte har økt. NFF og Sivilombudsmannen sa i 2016 klart ifra om at kuttene i driftsbudsjettet har hatt en negativ virkning for både ansatte og innsatte. Drapet reiser også spørsmålet om de innsatte som sitter for sedelighetsforbrytelser bør plasseres i egne avdelinger? Det er de bl.a. god erfaring med på Åna fengsel."

Mer om Drap på innsatt ved Ringerike fengsel

Møte med Justisministeren

Mandag 13.februar møtte forbundet justisminister Per Willy Amundsen.

NFF tok opp ressurs- og bemannings situasjonen, vold og trusler og faste stillinger for de som har avsluttet sin plikttjeneste etter fengselsskolen.

I tillegg ble mandatet for evalueringen av kriminalomsorgen diskutert.

Forbundet tok spesielt opp hvordan kriminalomsorgen kan motvirke flere vold- og trusselhendelser i tiden fremover. Det er nedsatt arbeidsgrupper som se på denne krevende utfordringen. NFF var tydelige på at det også ville oppstå situajoner i tiden fremover og at det må finnes måter å forebygge situasjonen på.

I møtet trakk forbundet frem rapporten som var sendt til forbundet fra foreningen ved Ringerike fengsel høsten 2016.

Forbundet utfordret også justisministeren til å komme opp med en garanti overfor kriminalomsorgens pliktårsbetjenter som han har gitt studentene i politiet. NFF var tydelige på at det er et paradoks at kriminalomsorgen utdanner mennessker som tidlig i karrieren vurderer å slutte i etaten eller søke seg over til politiet.

Det kom ikke konkrete svar på spørsmålene eller utfordringene men det blir et oppfølgingsmøte i juni 2017.

 

Fra NFF møtte Asle Aase, Jan Arve Blom og Tommy Fredriksen.

Mer om Møte med Justisministeren

Møte med justisministeren

NFF sendte brev til den nyutnevnte justisministeren kort tid etter utnevnelsen og ba om et møte.

Justisministeren responderte md å invitere forbundet samt 3 andre forbund og hovedverneombudet til et felles møte.

Møtet finner sted 13.februar og ministeren ønsket å diskutere blant annet er den forestående evalueringen av kriminalomsorgen som ble vedtatt i Stortinget.

NFF vil også bruke møtet for å informere om utfordringene etaten står overfor.

Mer om Møte med justisministeren

Nye fengsler bør ha egen ledelse og administrasjon

NFF er tilfreds med at det skal bygges fengsler i Agder , men er ikke fornøyd med at det skal være felles ledelse og administrasjon.

NFF er heller ikke fornøyd med at det er liten åpenhet om fengselsstrukturen og det svekker organisasjonenes innflytelse på viktige områder.

 

Pressemeldingen

 

Bilde: Arendal fengsel

Mer om Nye fengsler bør ha egen ledelse og administrasjon

Nye fengsler i Agder

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder.

– Nytt fengsel i Agder vil tilføre området sårt tiltrengte fengselsplasser, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Pressemeldingen

 

Bilde: Modulbygg Ullermo fengsel Foto: Stefan Offergard

Mer om Nye fengsler i Agder

Transportprosjektet forlenget med 2 år

NFF er tilfreds med at prosjektet er forlenget med 2 år. JD skal ta endelig beslutning om prosjektet ifm budsjettet for 2019.

Prosjektet er utvidet flere ganger underveis. Økt volum er en forutsetning for økt effektivitet. Det er i følge direktoratene rom for også å løse transportoppgaver i Oslo politidistrikt innenfor rammen på 40 mill. kroner. Dersom etatene selv ønsker å finne inndekning for ytterligere utvidelser utover dette, uten at dette kommer på bekostning av kjerneoppgavene, er departementet positiv til dette.

Departementet har besluttet at:
a) Piloten forlenges med ytterligere to år.
b) Piloten utvides til å omfatte transport av varetektsinnsatte i Oslo politidistrikt, i så stor utstrekning som mulig innenfor gjeldende ramme på 40 mill. kroner.
c) POD og KDI gis fullmakt til å utvide rammen dersom dette kan gjøres på en måte hvor de direkte innsparingene overstiger merkostnadene.

Mer om Transportprosjektet forlenget med 2 år

Omorganiseringen er avvist av Stortinget!

NFF vant frem og klarte å få med seg Stortingsflertallet til å stemme imot den foreslåtte omorganiseringen. Avstemmingen ble vunnet med 54-48.

Det ble enstemmig flertall for at det skal gjennomføres en evaluering av kriminalomsorgen.

Helt siden juni 2014 har mange av NFFs medlemmer og andre ansatte gått i det uvisse om hva fremtiden bringer.

Det som er helt klart er at regionene ikke legges ned og fullmaktene beholdes som i dag.

NFF ønsket ikke enhetsmodellen og vant frem!

NFFs høringsnotat til justiskomiteen

Mer om Omorganiseringen er avvist av Stortinget!

Ny LO Stat leder valgt!

LO Stat har valgt ny leder og Egil André Aas fra NOF vant lederkampen med 100 stemmer mot 29.

NFFs er svært tilfreds med valget av ny leder!

Les hele saken på LO Stat

Mer om Ny LO Stat leder valgt!

Ny LO Stat leder skal velges!

LO Stats representantskap starter opp 22.november kl.1300 og på torsdag 24.11.skal det velges ny leder av LO Stat.

Det er tre kandidater som har meldt seg og det er forbundet med stor spenning hvem som blir innstilt fra valgkomiteen.

NFF stiller med Rita Bråten, Asle Aase, Jan Arve Blom, Ingeborg Kivle og Thorbjørn R Gjertsen.

Les hele saken og følg konferansen på www.lostat.no

Mer om Ny LO Stat leder skal velges!

Skal ikke tåle vold

-Ingen skal tenke at dette må jeg tåle i denne jobben. Arbeidsgivere må gjøre alt som gjøres kan for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler. Det kan være vanskelig å unngå problemet helt, men mye kan likevel gjøres for å redusere risikoen, eller redusere konsekvensene dersom en situasjon skulle oppstå, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Arbeidsgiver må sørge for en kultur på arbeidsplassen der vold og trusler ikke aksepteres, og der slike hendelser rapporteres. Det er viktig å vite mest mulig om hendelsesforløpet. Hva skjedde og hvordan kunne det skje – dette er viktig å vite for å forebygge flere liknende hendelser.

Mer om Skal ikke tåle vold

Lokale lønnsforhandlinger 2016

Her kommer resultatet fra lønnsforhandlingene som er offentlige fra kl. 12. i dag. Det er blitt noen justeringer på de individuelle listene slik at når vi får de som er oppdaterte vil vi sende de ut til dere. Husk at navnelistene ikke skal sendes ut til medlemmer. Protokollen og informasjonsskrivet kan derimot sendes videre. Hvis dere ikke har sendt dette ut til de lokale foreningene må dere gjøre det.

 

Mer om Lokale lønnsforhandlinger 2016

Lokale lønnsforhandlinger er i gang

I dag 7.november kl.1200 møtes de lokale partene i kriminalomsorgen til lokale lønnsforhandlinger.

Det er partene på HTA for LO Stat, Unio og YS som skal forhandle. Akademikerne har avsluttet sine forhandlinger.

Det tar sikte på å avslutte lønnsforhandlingene innen 10.november.2016.

Fra NFF er det forbundslederen sammen med sentralstyremedlemmene Aksdal og Erlandsen som skal sitte rundt forhandlingsbordet. 

De øvrige i forbundsledelsen samt de andre regionlederne sitter på bakrommet. I tillegg sitter lederen for NFF KDI og NFF KRUS ansatte på bakrommet.

Mer om Lokale lønnsforhandlinger er i gang

Regjeringen tar ikke kriminalomsorgen på alvor

Pressemelding fra Arbeiderpartiet!

Regjeringen har levert et forslag om endringer i kriminalomsorgen som verken har riktig diagnose eller medisin. De har fremmet et forslag som ikke svarer på fremtidens utfordringer innen kriminalomsorgen.

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at kriminalomsorgen samarbeider godt med andre instanser som politi, Nav og sykehus. Vi må lykkes med at flest mulig domfelte settes i stand til å velge liv uten ny kriminalitet etter gjennomført soning.

Mer om Regjeringen tar ikke kriminalomsorgen på alvor

Særavtale internasjonale operasjoner

Mandag 24.oktober ble det avholdt forhandlingsmøte i JD lokaler i Nydalen.

Det har i lengre tid vært forhandlet om en ny avtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Forslaget til avtale som ble fremlagt kunne ikke aksepteres av organisasjonene og ble avvist.

Hovedsakelig går dette på den totale økonomien i avtalen og forsikringsordningene.

Inntil videre gjelder dagens avtale.

Mer om Særavtale internasjonale operasjoner

NFF støtter lokførerne

NFF gir sin støtte til de streikende lokførerne og lokmannsforbundet i kampen for en nasjonal standard på opplæring.

Det er viktig at de som har ansvaret for å kjøre togene har en grunnopplæring som ivaretar sikkerheten for alle som ferdes på skinnene!

Støtteerklæringen

Mer om NFF støtter lokførerne

Budsjetthøring i justiskomiteen 13.10.2016

I dag ble det gjennomføret budsjetthøring i justiskomiteen.

NFF fokuserte på blant annet på kuttene i driftsbudsjettene, nedbemanning, samfunnssikkerhet og vold- og trusler.

Se høringen her.

Etter innlegget ble det noen spørsmål til NFF om udekkede vakter, transport og omorganiseringen. Dette kommer ca 20 minutter ut i sendingen.

Det er bare å beklage dårlig billedkvalitet.

Mer om Budsjetthøring i justiskomiteen 13.10.2016

Pressemelding statsbudsjettet 2017

NFF etterlyser tiltak mot vold- og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen.

NFF har ved flere anledninger tatt opp bekymringsmeldinger knyttet til vold- og trusler i kriminalomsorgen med bakgrunn i kutt i driftsbudsjettene de siste årene.

I budsjettforslaget for 2017 omtaler regjeringen kun effektivisering av straffegjennomføringen og kø-situasjonen.

NFF er alvorlig bekymret for sikkerheten til de ansatte og innsatte.

Mer om Pressemelding statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017.

Det er kun å konstatere at regjeringen ikke har til hensikt å styrke de ordinære driftsbudsjettene for kriminalomsorgens enheter. Utarmingen i førstelinjetjenesten fortsetter og det er ikke noe i budsjettforslaget som indikerer at regjeringen tar på alvor de mange og alvorlige volds- og trussels hendelsene ansatte er utsatt for.

Effektiviserings- og avbyråkratiseringen fortsetter og kriminalomsorgen får redusert bevilgningen med 20,4 millioner. I tillegg reduseres bevilgningen med 1,5 millioner i forbindelse med overgangen til digital post til innbyggere og næringsliv.

Det er imidlertid foreslått nyetableringer og en satsning overfor innsatte med rus - og psykiske problemer ved 3 enheter.

Elektronisk kontroll skal utvides med 40 plasser og det er bevilget 10 millioner til tiltaket.

Av nye fengselsplasser så er det satt av 50 millioner til prosjektering av fengslene i Mandal og Froland. Det står ingenting om når det er tenkt ferdigstillelse av fengslene.

Mer om Statsbudsjettet 2017

Lokale lønnsforhandlinger i kriminalomsorgen

I møte i KDI 8.juli ble det besluttet at de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen skal gjennomføres mellom de setrale partene i kriminalomsorgen.

Lønnsforhandlingene skal gjennomføre i perioden 7.-11.november.

Det har vær gjennomført forberedende møter og partene er blitt enige om et lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen.

I forhandlingene vil både utjevning av forskjeller, gruppekrav og enkeltrav være aktuelt.

Mer om Lokale lønnsforhandlinger i kriminalomsorgen

Sluttevaluering transportprosjektet

Sluttevalueringen har blant annet følgende vurderinger (tekst er hentet fra sammendraget til Vista-rapporten):
Kriminalomsorgens transporttjeneste (KTT) har levert god kvalitet på tjenestene og dermed vist at kriminalomsorgen kan utføre denne tjenesten på en kvalitativ god måte. KTT var raskt på plass fra vedtak om opprettelse ble fattet. KTT har levert de tjenestene de skulle, innenfor de krav og rammer som var satt for piloten.

Rapporten

Mer om Sluttevaluering transportprosjektet

Omorganiseringen av kriminalomsorgen

I november skal det avholdes en høring om omorganiseringen av kriminalomsorgen. Proposisjonen 105 L er fremmet for Stortinget og det var planen at denne skulle vært behandlet i vårsesjonen. Det ble imidlertid for kort frist for partiene i justiskomiteen og høringen ble derfor utsatt.

Mer om Omorganiseringen av kriminalomsorgen

Lokalt lønnsoppgjør

De sentrale parter jobber med å få på plass en felles lønnspolitikk i kriminalomsorgen og regner med at den blir ferdig i uke 39.

Mer om Lokalt lønnsoppgjør
Back to top