Hopp til innhold

Kort om RNB 2017

Nye Agder fengslel

NFF er svært tilfreds med at regjeringen har lagt opp til oppstart av byggearbeidene i Agder i første halvår 2018 og med forventet ferdigstillelse medio 2020.

Det er satt av 200 millioner til brukerutstyr.

I Saldert budsjett 2017 er det bevilget 50 mill. kroner til videre prosjektering. Det legges opp til to avdelinger med

hhv. 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til

avdelingen i Mandal. Tomtene skal opparbeides høsten 2017. Byggeprosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 1 260 mill. kroner

for avdelingen i Froland og 800 mill. kroner for avdelingen i Mandal, jf. omtale under kap. 2445, post 31 og forslag til romertallsvedtak.

Kostnadsramme for brukerutstyr foreslås satt til hhv. 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

KVU Vestlandet og region nord

I 2017 vil Justis- og beredskapsdepartementet starte arbeidet med en KVU for

straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet. På sikt vil det også bli vurdert gjennomført

en KVU for straffegjennomføringskapasitet i Nord-Norge.

Planleggingen av fengsel på Evje

"I samarbeid med det kommunale næringsselskapet som eier eiendommen ved Arendal

fengsel avd. Evje, arbeides det med å planlegge etablering av de nye plassene. Foreløpige

tilbakemeldinger er at det ikke vil være mulig å etablere plassene med oppstart i 2017.

Som følge av dette vil bevilgningen på 1,4 mill. kroner i 2017 brukes til prosjektering og

Kriminalomsorgsdirektoratets arbeid med utvidelsen, i stedet for drift/husleie som

Stortinget la til grunn i Innst. 6 S (2016–2017). Regjeringen vil komme tilbake til saken

på egnet måte."

Back to top