Hopp til innhold

NFFs historie

Forbundet ble stiftet den 18. juni 1918. I perioden 1918 – 1932 var det kun fast ansatte fengselsbetjenter og nattvakter som kunne bli medlem av forbundet.

 Fra mai 1933 tilsluttet Oslo Fengselsfunksjonærers Forening (over­ordnede tjenestemenn) seg forbundet. NFFs Oslo-forening het den gang Oslo Fengselsbetjenters Forening og må ikke forveksles med foreningen for de overordnede tjenestemennene. Fra 1933 endret for­bundet navn fra Fengselsbetjentenes Landsforbund til Norsk Fengsels­tjenestemannsforbund. Alle fast ansatte kunne nå bli med­lemmer av forbundet, også overordnede tjenestemenn.

I perioden 1933 til 1936 tilslutter følgende foreninger seg NFF:
Opstad overordnede Funksjonærforening, Kriminalasylets Tjenestemannsforening og Fengselsvaktmesternes Forening.

Den 4. mai 1936 tilsluttet Oslofengslenes Leiebetjentlag seg forbun­det. Det samme gjorde Statens Alkoholikeranstalters Funksjonærforening. Forbundet vårt endret fra 1936 vedtektene slik at leie-
betjenter (ekstrabetjenter) fra hele landet nå kunne bli medlemmer av forbundet.

I april 1946 kunne ansatte ved Rikspolitiets fengsel i Porsgrunn bli medlemmer i forbundet.

18. juni 1947 stiftes Nordiske Fengselsfunksjonærers Union i
Stockholm og forbundet blir fra samme dato medlem av NFU. Det finske forbundet ble medlem fra oktober samme år.

Den 1. november 1950 meldte Fengselsoverbetjentenes landsforening seg ut av NFF. Samme forening melder seg inn igjen i forbundet fra
1. oktober 1957.

Fra 1. november 1970 får NFF overført fra Norsk Kommuneforbund deres medlemmer ved Bjørnebekk og Ørje Personalforening, etter at kurstedene gikk over fra kommunal til statlig virksomhet. Fra før hadde forbundet Hovelsåsen Funksjonærforening som medlemmer.

Fra 1. april 1985 gikk kurstedene over til fylkeskommunal virksom­het, og alle medlemmene (unntatt pensjonistene) ble overført til Norsk Kommuneforbund. Dette angikk 69 medlemmer.

Forbundet hadde før 1987 bare et par medlemmer i Kriminalomsorg
i frihet (friomsorgen). I 1987 ønsket en del medlemmer som sto til­sluttet LO-forbundene Norsk Sosionomforbund, Norsk Tjeneste­mannslag og Norsk Barnevernpedagogforbund å bli medlemmer av NFF. Etter vedtak i landsstyret ble det gitt anledning til å danne egne KIF-avdelinger i forbundet, og den første avdeling ble dannet i 1987. Forbundet fikk raskt 100 medlemmer i KIF. I dag har forbundet ca 140 medlemmer i friomsorgen. På landsmøtet i 1997 endret forbun­det navn til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

På forbundets landsmøte i 2001 endret forbundet organisasjonsstruk­tur ved at det ble opprettet seks regionavdelinger med rundt sytti
underliggende foreninger, mens medlemmene ved KRUS og KITT fortsatt ble direkte tilsluttede medlemmer av forbundet, men har egne foreninger fra 2007.

På landsmøtet i 2006 fikk forbundet èn landsdekkende enhetslederforening og aspirantene ble studentmedlemmer i LO.

På landsmøtet i 2010 ble det vedtektsfestet at alle lokalforeningene skal ha en rett til å møte på landsmøtet.

På landsmøtet i 2014 fikk forbundet sin første kvinnelige forbundsleder og det ble innført krav om sammenhengende medlemskap i forbundet for å få tildelt forbundets gullnål etter 20 år.

Forbundets 75 års beretning

NFF er et forbund for alle tilsatte i kriminalomsorgen og tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat.

NFF er medlem av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU), Rådet for psykisk helse, Norsk Folkehjelp og Rasismefri sone.

NFF skal være en dynamisk og lærende organisasjon og i NFF skal læring og

kunnskapsutvikling stå i fokus både for medlemmer, tillitsvalgte og organisasjonen som helhet.

NFFs tillitsvalgte er medlemmenes og forbundets viktigste ressurs.

Rekruttering og skolering av nye tillitsvalgte er viktig for forbundets fremtid.

NFF vil gjennom LOs organer og politisk påvirkning arbeide for en god og rettferdig velferdspolitikk.

Norsk Fengsel og Friomnsorgsforebund er et LO forbund som organiserer ansatte i kriminalomsorgen. Forbundet

NFF har 3500 medlemmer og er det største fagforbundet i kriminalomsorgen og organiserer alle stillingsgrupper og yrkesgrupper.

Forbundet var 75 år i 1993 og ga i den anledning ut en 75 års beretning.

Det er nedsatt en egen bokkomite i forbindelse med 100 års jubileet. Bokkomiteen er bestående av Roar Øvrebø, Geir Bjørkli, Rita Bråten og Jan Erik Østlie.

Jan Erik Østlie, tidligere fagbladredaktør for NFF-magasinet, skal skrive boka.

Back to top