Hopp til innhold

NFFs handlingsprogram

NFF arbeider hardt for å øke driftsbudsjettene, øke bemanningen i fengslene og i friomsorgen samt få fart på byggingen av nye fengsler.

En kriminalomsorg som er i stand til å nå de målene som er vedtatt er og blir en av de viktigeste oppgavene i årene som kommer. En kriminalomsorg hvor medlemmene ikke utsettes for vold- og trusler er også en overordnet målsetting.

Skal kriminalomsorgen beholde de ansatte må lønnsbetingelsene være i forhold til den viktige samfunnsoppgaven de er satt til å utføre. Det er også hevet over enhver tvil at arbeidstidsordninger som gir medlemmene en viss grad av fleksibilitet også virker positivt inn på å bedre arbeidsmiljøet og beholde kvalifiserte tjenestemenn. Etter- og videreutdanning, faglig påfyll og veiledning er også et prioritert område i den kommende perioden.

NFF organiserer alle de ulike yrkesgruppene i kriminalomsorgen og det er med på å gi forbundet tyngde. Det gir også forbundet et spesielt ansvar for å inkludere alle medlemsgruppene. Dette er noe av årsaken til at det er avholdt landsomfattende konferanser i perioden forbundet har lagt bak segog dette er noe som forbundet bør videreføre i årene som kommer.

Tillitsvalgte er en av forbundets viktigeste grupper og handlingsprogrammet angir klare mål for å lære opp nye tillitsvalgte samt gi faglig påfyll til de som har vært med en stund. Kompetanse og opplæring blir et av forbundets viktigeste områder i den kommende periode.

Verving- og rekruttering er også viet stor oppmerksomhet i programmet. Kriminalomsorgen trenger et sterkt NFF og et av virkemidlene for å opprettholde styrken er å beholde de som er medlemmer samt rekruttere nye.

Det som allikevel er mest avgjørende i vervediskusjonen er å ha gode lokalforeninger. Det er også av betydning at forbundets regionavdelinger og forbundets sentrale tillitsvalgte opptrer på de arenaene som det forventes at de skal være på.

NFF har stolte tradisjoner i kriminalomsorgen og ved ekte engasjement, gode diskusjoner og tydelige vedtak vil vi klare å videreføre de tradisjonene.

NFFs handlingsprogram

Handlingsprogrammet skal angi forbundets målsettinger i kommende fire års periode.

Handlingsprogrammet har klare mål for perioden både for egen organisasjon, medlemmene og kriminalomsorgen

Back to top