Viktig informasjon om koronavirusutbruddet


Illustrasjonsfoto: Envato elements

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende

Lørdag 28.mars 2020

NFF ung har laget en hilsen til alle som nå bidrar til å holde samfunnet vårt i gang på tross av korona-pandemien

 

Fredag 27. mars 2020

Forbundet mottok høringen «Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)». Høringen og høringssvar fra høringsinstansene: Høring – koronaloven

NFFs høringssvar

 

Torsdag 26. mars 2020Onsdag 25. mars 2020

Direktør i KDI Lise Sannerud,  har i møter innstendig krevd at ansatte i kriminalomsorgen testes for Covid-19 (koronaviruset) på lik linje med ansatte i helsevesenet 

Mandag 23. mars 2020

Helsedirektoratet uttalte i brev om behov for bistand til testing av ansatte for covid-19 viruset i kriminalomsorgen datert 19.mars 2020 at :«Ansatte i kriminalomsorgen er definert som å inneha en kritisk samfunnsfunksjon, og skal prioriteres til testing på samme vilkår som helsepersonell.». KDI presiserer i dag at, «Det kan dermed være et etterlatt inntrykk at personell ansatt i kriminalomsorgen allerede er prioritert for testing. Dette er ennå ikke tilfelle. KDI jobber for å få dette til og vil holde dere informert om status i saken.»

 

Fredag 20. mars 2020

Studenter som har akseptert tilbud om studieplass ved KRUS har, i tråd med forskrift, studierett    https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-16-1811. KRUS plikter derfor å gjennomføre studiet som er påbegynt etter vedtatt programplan. Se link under for videre informasjon

Informasjon Bachelor

 

Onsdag 18. mars 2020

Årsmøter

Iht. forbundets vedtekter skal årsmøter gjennomføres innen utgangen av mars måned. Denne fristen utsettes og forbundet kommer tilbake med ny frist.

Hovedtariffoppgjøret 2020

År 2020, den 17. mars, ble det avholdt møte mellom Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende
hovedtariffoppgjøret i staten 2020.

Som følge av den ekstraordinære samfunnssituasjonen, grunnet koronapandemien, har
partene i frontfagsoppgjøret tatt pause i de pågående lønnsforhandlingene. Dette har
medført at oppstarten i årets hovedtarifforhandlinger i staten utsettes til høsten 2020.

Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse,
15. september 2020.


Bruk av personell på tvers av enheter

KDI og organisasjonene er enige om at vi ved behov kan omdisponere ansatte mellom
enheter. Det er imidlertid en forutsetning at ny reisevei anses som rimelig, og forutsetter
videre at merkostnader forbundet med reise til ny enhet dekkes.

Les hele dokumentet her

Midlertidig opphevelse av innsattes rett til besøk

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet i stabsmøte 13. mars d.å. at innsattes rett til besøk etter straffegjennomføringsloven
§ 31 midlertidig oppheves. Bakgrunnen for dette er å redusere risikoen for smittespredning i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus.

 

Unntakshjemmel for karantenepåbud ved opphold i andre deler av landet

Per 16.03.2020 er Kriminalomsorgen kjent med at det er fattet vedtak om karantenepåbud for
personer som har oppholdt seg i andre deler av landet i Tromsø, Lofoten, Vesterålen, Sogn og
Fjordane med unntak av Gulen kommune, enkelte kommuner i Finnmark (blant annet Vadsø) og
enkelte kommuner i Møre og Romsdal. Det må antas at flere kommuner i nær tid kan fatte
tilsvarende vedtak.

 

Tirsdag 17. mars 2020 

Det er inngått nye særavtaler for å utvide lokalt nivås handlingsrom for å kunne takle og forebygge Koronasmitte. Disse opphører når situasjonen i samfunnet er tilbake til det normale.
  • For arbeidstakere med fleksitidavtale bortfaller kjernetiden hvor ansatte skal være på jobb.
  • Lokalt nivå har dispensasjon til inngåelse av turnuser med 12,5 timers vakter.
  • Lokalt nivå har dispensasjon til å redusere hviletiden fra 11 til 8 timer.
  • Arbeidsgiver har utvidede rammer for å kunne pålegge overtidsarbeid
  • Ansatte som har fått sin ferie eller reise avlyst pga korona får rett til nye feriedager på et senere tidspunkt

 

Mandag 16. mars 2020

Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020 ble i dag undertegnet av de sentrale partene i staten. Avtalen kan du lese her

Spørsmål og svar om koronakrisen – LO advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål

Koronavirus og reisen din

NFF holder hjemmekontor

Siste nytt fra KDI vedrørende koronasmitte