Viktig informasjon om koronavirusutbruddet


Illustrasjonsfoto: Envato elements

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende

Tirsdag 19. januar 2021

KDI ber FHI om bistand til at ansatte i utvalgte fengsler blir prioritert i covid-19 vaksinasjonsprogrammet.

Forespørsel om covid-19 vaksinasjon


Tirsdag 23. desember 2020

Avtale om vilkår for ansatte ved midlertidig endret tjenestested

Ved enheter med smitteutbrudd blant ansatte eller innsatte vil det kunne oppstå behov for at ansatte fra andre enheter bistår for å opprettholde en forsvarlig drift. Avtalen som nå er inngått kan du lese i linken under

Avtale om vilkår for ansatte ved midlertidig endret tjenestested 

Mandag 9. november 2020

06. november ble det klart at region sør nå åpner for beordring av personell som et resultat av koronautbruddet ved Drammen fengsel hvor 5 ansatte nå er smittet. Blant enhetens ansatte er en stor andel ikke tilgjengelige for arbeid som følge av at de er i isolasjon eller i karantene eller hjemme fra jobb på grunn av symptomer på Covid-19. En innsatt er og i karantene ved fengselet. På bakgrunn av dette gir regionalt nivå fullmakt til at mannskap fra andre enheter i region sør kan beordres til tjeneste i Drammen fengsel for å avlaste og bistå i den pågående situasjonen. Når situasjonen er under kontroll og på et forsvarlig nivå hvor Drammen fengsel kan løse oppgavene med egen bemanning igjen, skal beordringen avsluttes.

Mandag 18. mai 2020

FORBUDET MOT BIERVERV UNDER KORONAPANDEMINEN OPPHEVES FRA 01.06.20

KDI besluttet 17.03.20 at det med virkning fra samme dato ikke lenger var lov for ansatte i kriminalomsorgen å utføre bierverv. I brev av 01.04.20 ble det åpnet for at regionene kunne gi unntak i særlige tilfeller.

Beslutningen ble tatt for å holde på arbeidskraft og for å begrense smitte.

Bemanningssituasjonen i etaten er nå stabil med lavt sykefravær og lite bruk av overtid.

Som en følge av dette oppheves forbudet og ansatte som ønsker det kan gjenoppta sine bierverv fra 01.06.20. Det gjelder også i de sakene hvor regionene har gitt avslag på søknad om unntak.

KDI presiserer at den enkelte ansatte må sørge for at de generelle smitteverntiltakene som håndog

hostehygiene og avstandsregler ivaretas når de utfører biervervet. Dersom de er i tvil om biervervet kan utgjøre en risikofaktor bør de rådføre seg med nærmeste leder.

Ansatte som merker symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på jobb, verken i kriminalomsorgen eller i biervervet.

Når det gjelder eventuelle søknader om nye bierverv bør smittevernhensyn være et element i vurdering av om biervervet skal godkjennes.

Ved rekruttering av vikarer og deltidsansatte må det gjøres en vurdering av hva de ellers jobber med, og om det kan være økt smitterisiko ved at de flytter seg mellom flere arbeidsplasser

Torsdag 9. april 2020


Bilde: NFF 

Nye regler for yrkesskadeerstatning ved koronasmitte blir nå iverksatt.


Forbundsleder Asle Aase viser til at de nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet.  Imidlertid mener forbundslederen at de nye reglene er svært viktige for forbundets medlemmer da de har en jobb hvor medlemmene  lett  kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset og er spesifikt omtalt i regelendringen.

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Dette kan du som ansatt gjøre:

– sørg for god dokumentasjon med en gang smitte er påvist
– få bekreftelse fra arbeidsgiver at du har arbeidet opp mot covid – 19 smittede
– få med hvor du kan ha blitt smittet og eventuelt hvordan du er blitt smittet(hostet på el)
–  vær mest mulig detaljert i beskrivelsen av et mulig smitteforløp
– skriv skademelding/avviksmelding
– skaden må meldes NAV

Fredag 3. april 2020

KDI besluttet 17.03.20 at det med virkning fra samme dato ikke lenger var lov for ansatte i
kriminalomsorgen å utføre bierverv. Direktoratet har mottatt endel spørsmål om unntak, og ser at det kan være behov for å gi unntak i særlige tilfeller. Myndigheten til å gi unntak er delegert til regionene. Brev fra KDI datert 01.04.20 beskriver vilkår for slike unntak.

Bierverv for ansatte under koronakrisen

Onsdag 1. april 2020

Rundskriv KDI 5/2020 – Ny forskrift om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Ny forskrift om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Lørdag 28. mars 2020

NFF ung har laget en hilsen til alle som nå bidrar til å holde samfunnet vårt i gang på tross av korona-pandemien

Fredag 27. mars 2020

Forbundet mottok høringen «Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)». Høringen og høringssvar fra høringsinstansene: Høring – koronaloven

NFFs høringssvar

Torsdag 26. mars 2020Onsdag 25. mars 2020

Direktør i KDI Lise Sannerud,  har i møter innstendig krevd at ansatte i kriminalomsorgen testes for Covid-19 (koronaviruset) på lik linje med ansatte i helsevesenet 

Mandag 23. mars 2020

Helsedirektoratet uttalte i brev om behov for bistand til testing av ansatte for covid-19 viruset i kriminalomsorgen datert 19.mars 2020 at :«Ansatte i kriminalomsorgen er definert som å inneha en kritisk samfunnsfunksjon, og skal prioriteres til testing på samme vilkår som helsepersonell.». KDI presiserer i dag at, «Det kan dermed være et etterlatt inntrykk at personell ansatt i kriminalomsorgen allerede er prioritert for testing. Dette er ennå ikke tilfelle. KDI jobber for å få dette til og vil holde dere informert om status i saken.»

Fredag 20. mars 2020

Studenter som har akseptert tilbud om studieplass ved KRUS har, i tråd med forskrift, studierett    https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-16-1811. KRUS plikter derfor å gjennomføre studiet som er påbegynt etter vedtatt programplan. Se link under for videre informasjon

Informasjon Bachelor

Onsdag 18. mars 2020

Årsmøter

Iht. forbundets vedtekter skal årsmøter gjennomføres innen utgangen av mars måned. Denne fristen utsettes og forbundet kommer tilbake med ny frist.

Hovedtariffoppgjøret 2020

År 2020, den 17. mars, ble det avholdt møte mellom Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende
hovedtariffoppgjøret i staten 2020.

Som følge av den ekstraordinære samfunnssituasjonen, grunnet koronapandemien, har
partene i frontfagsoppgjøret tatt pause i de pågående lønnsforhandlingene. Dette har
medført at oppstarten i årets hovedtarifforhandlinger i staten utsettes til høsten 2020.

Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse,
15. september 2020.

Bruk av personell på tvers av enheter

KDI og organisasjonene er enige om at vi ved behov kan omdisponere ansatte mellom
enheter. Det er imidlertid en forutsetning at ny reisevei anses som rimelig, og forutsetter
videre at merkostnader forbundet med reise til ny enhet dekkes.

Les hele dokumentet her

Midlertidig opphevelse av innsattes rett til besøk

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet i stabsmøte 13. mars d.å. at innsattes rett til besøk etter straffegjennomføringsloven
§ 31 midlertidig oppheves. Bakgrunnen for dette er å redusere risikoen for smittespredning i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus.

Unntakshjemmel for karantenepåbud ved opphold i andre deler av landet

Per 16.03.2020 er Kriminalomsorgen kjent med at det er fattet vedtak om karantenepåbud for
personer som har oppholdt seg i andre deler av landet i Tromsø, Lofoten, Vesterålen, Sogn og
Fjordane med unntak av Gulen kommune, enkelte kommuner i Finnmark (blant annet Vadsø) og
enkelte kommuner i Møre og Romsdal. Det må antas at flere kommuner i nær tid kan fatte
tilsvarende vedtak.

 

Tirsdag 17. mars 2020 

Det er inngått nye særavtaler for å utvide lokalt nivås handlingsrom for å kunne takle og forebygge Koronasmitte. Disse opphører når situasjonen i samfunnet er tilbake til det normale.
  • For arbeidstakere med fleksitidavtale bortfaller kjernetiden hvor ansatte skal være på jobb.
  • Lokalt nivå har dispensasjon til inngåelse av turnuser med 12,5 timers vakter.
  • Lokalt nivå har dispensasjon til å redusere hviletiden fra 11 til 8 timer.
  • Arbeidsgiver har utvidede rammer for å kunne pålegge overtidsarbeid
  • Ansatte som har fått sin ferie eller reise avlyst pga korona får rett til nye feriedager på et senere tidspunkt

Mandag 16. mars 2020

Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020 ble i dag undertegnet av de sentrale partene i staten. Avtalen kan du lese her
Spørsmål og svar om koronakrisen – LO advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål

Koronavirus og reisen din

NFF holder hjemmekontor

Siste nytt fra KDI vedrørende koronasmitte