Alle aspiranter og pliktårsbetjenter som melder seg inn i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, har fri kontingent gjennom hele utdanningsperioden og pliktåret.

Merk! Kontingentfritaket gjelder lønn fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) fra og med måneden aspiranten starter til og med siste måned som pliktårsbetjent. Mottar aspiranten lønn i januar, eksempelvis turnustillegg eller andre lønnsytelser opparbeidet året i forveien, er ikke dette fritatt for kontingent.

Ring forbundet på telefon 23 06 84 50 eller sende epost til post@fengselogfriomsorg.no for mer informasjon.