Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Kunnskapsbase

Siden er under utvikling. Her vil du etterhvert finne det meste av relevant lov og avtaleverk.

 

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen

Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2022 – 30. april 2024.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 1. juli 2017. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for arbeidstakere i staten.

 

Bilde: NFF/Envato elements

Personalreglement for kriminalomsorgen

Personalreglementet utfyller Statsansatteloven, og gjelder for ansatte i kriminalomsorgen, unntatt embetsmenn og aspiranter. Se også KDIs kommentarer til personalreglementet.

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (AML) gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere. 

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Ferieloven

Lov om ferie (ferieloven) har som formål å sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Fleksitidsavtalen

Fleksitidsavtalen gjelder for dagpersonell. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018.