Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Kunnskapsbase

Alle medlemmer har tilgang til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds tillitsvalgthåndbok med det meste av relevant lov og avtaleverk. For å få tilgang til håndboken logg inn på Min side. Tillitsvalgthåndboken kan også lastes ned som app på Google Play og på App Store (søk etter «Compendia App»)

Her er et utvalg av lover og avtaler som du vil finne i tillitsvalgthåndboken:

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen

Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat, Unio og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2018 – 30. april 2020.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 1. juli 2017. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for arbeidstakere i staten.

 

Bilde: NFF/Envato elements

Personalreglement for kriminalomsorgen

Personalreglementet utfyller Statsansatteloven, og gjelder for ansatte i kriminalomsorgen, unntatt embetsmenn og aspiranter. Se også KDIs kommentarer til personalreglementet.

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (AML) gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere. 

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Ferieloven

Lov om ferie (ferieloven) har som formål å sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 

 

Bilde: NFF/Envato Elements

Fleksitidsavtalen

Fleksitidsavtalen gjelder for dagpersonell. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018.