Hovedavtalen i staten og tilpasningsavtale for Kriminalomsorgen

Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Det er inngått egen tilpasningsavtale i Kriminalomsorgen.

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2022 – 30. april 2024.

Lønnspolitikk for kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens lønnspolitikk, samt retningslinjer for bruk av stillingskoder.

 

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 1. juli 2017. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for arbeidstakere i staten.

Personalreglement for kriminalomsorgen

Personalreglementet utfyller Statsansatteloven, og gjelder for ansatte i kriminalomsorgen, unntatt embetsmenn og aspiranter. Se også KDIs kommentarer til personalreglementet.

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (AML) gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere. 

Ferieloven

Lov om ferie (ferieloven) har som formål å sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 

Fleksitidsavtalen

Fleksitidsavtalen gjelder for dagpersonell. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018.