Foto: Anette Karlsen, LO Media

Forbundet har besvart høringen om strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring 2017-2020. 

Forbundet har svarer viste til at den har vært ute til organisasjonsmessig behandling i NFFs organisasjon. NFF påpekte at KVU Østlandet ennå ikke er offentliggjort og det er en stor svakhet ved hele høringsbrevet.

> Les hele NFFs høringssvar

NFF oppfordret KDI til å gjennomføre et høringsmøte i tillegg til denne utsendte høringen. Det er flere synspunkter på mange av problemstillingene som det kan være fornuftig å diskutere i fellesskap før det konkluderes.

Et hovedtrekk i tilbakemeldingene fra våre foreninger er at de ikke ønsker en sentral enhet slik som foreslått i høringsbrevet. Forbundet er på linje med foreningene.

Vi vil påpekte at denne høringen omhandler ikke kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen i dag når det gjelder fengselsplasser for kvinner, verken når det gjelder fengsler med lavt eller høyt sikkerhetsnivå. Høringen sier heller ingen ting om overgangsboliger med plass for kvinner eller egne rusmestringsenheter for kvinner.

NFF har tatt inn kommentarene fra våre lokalforeninger rett inn i dokumentet. Det er ulike oppfatninger rundt noen av tiltakene og dette er problemstillinger som egner seg på et høringsmøte.

Avslutningsvis vil vi presisere at NFF mener det bør være egne kvinnefengsler i hver region.

NFF påpekte at denne høringen omhandler ikke kapasitetssituasjonen vi har i kriminalomsorgen i dag når det gjelder fengselsplasser for kvinner, verken når det gjelder fengsler med lavt eller høyt sikkerhetsnivå. Høringen sier heller ingen ting om overgangsboliger med plass for kvinner eller egne rusmestringsenheter for kvinner.

Avslutningsvis presiserte NFF at det bør være egne kvinnefengsler i hver region.