Illustrasjon over det nye fengselet i Froland. Foto: Kuvaas/Axis AS

NFF er svært tilfreds med at regjeringen har lagt opp til oppstart av byggearbeidene i Agder i første halvår 2018 og med forventet ferdigstillelse medio 2020. 

Nye Agder fengslel

Det er satt av 200 millioner til brukerutstyr.

I saldert budsjett 2017 er det bevilget 50 mill. kroner til videre prosjektering. Det legges opp til to avdelinger med hhv. 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal.

Tomtene skal opparbeides høsten 2017. Byggeprosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 1 260 mill. kroner for avdelingen i Froland og 800 mill. kroner for avdelingen i Mandal, jf. omtale under kap. 2445, post 31 og forslag til romertallsvedtak.

Kostnadsramme for brukerutstyr foreslås satt til hhv. 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

KVU Vestlandet og region nord

I 2017 vil Justis- og beredskapsdepartementet starte arbeidet med en KVU for straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet. På sikt vil det også bli vurdert gjennomført en KVU for straffegjennomføringskapasitet i Nord-Norge.

Planleggingen av fengsel på Evje

«I samarbeid med det kommunale næringsselskapet som eier eiendommen ved Arendal fengsel avd. Evje, arbeides det med å planlegge etablering av de nye plassene. Foreløpige tilbakemeldinger er at det ikke vil være mulig å etablere plassene med oppstart i 2017. Som følge av dette vil bevilgningen på 1,4 mill. kroner i 2017 brukes til prosjektering og Kriminalomsorgsdirektoratets arbeid med utvidelsen, i stedet for drift/husleie som Stortinget la til grunn i Innst. 6 S (2016–2017). Regjeringen vil komme tilbake til saken på egnet måte.»

> Se regjeringens samleside om revidert nasjonalbudsjett 2017