Fra venstre Tommy Fredriksen, Asle Aase og Jan Arve Blom.

Mandag 13. februar møtte forbundet justisminister Per Willy Amundsen. 

NFF tok opp ressurs- og bemannings situasjonen, vold og trusler og faste stillinger for de som har avsluttet sin plikttjeneste etter fengselsskolen.

I tillegg ble mandatet for evalueringen av kriminalomsorgen diskutert.

Forbundet tok spesielt opp hvordan kriminalomsorgen kan motvirke flere vold- og trusselhendelser i tiden fremover. Det er nedsatt arbeidsgrupper som se på denne krevende utfordringen. NFF var tydelige på at det også ville oppstå situajoner i tiden fremover og at det må finnes måter å forebygge situasjonen på.

I møtet trakk forbundet frem rapporten som var sendt til forbundet fra foreningen ved Ringerike fengsel høsten 2016.

Forbundet utfordret også justisministeren til å komme opp med en garanti overfor kriminalomsorgens pliktårsbetjenter som han har gitt studentene i politiet. NFF var tydelige på at det er et paradoks at kriminalomsorgen utdanner mennessker som tidlig i karrieren vurderer å slutte i etaten eller søke seg over til politiet.

Det kom ikke konkrete svar på spørsmålene eller utfordringene men det blir et oppfølgingsmøte i juni 2017.

 

Fra NFF møtte Asle Aase, Jan Arve Blom og Tommy Fredriksen.