Foto: NFF

Forslagene i statsbudsjett er ikke tilstrekkelig for å demme opp den alvorlige situasjonen  i kriminalomsorgen.

Leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Asle Aases kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023:

Statsbudsjettet 2023: På rett vei, men fortsatt krevende tider for kriminalomsorgen.

Regjeringen legger opp til å fortsette styrkingen av kriminalomsorgen, men det er ikke tilstrekkelig for å demme opp for den alvorlige situasjonen og nedbemanningen de ansatte opplever ute i førstelinja.

NFF mener det er behov for kraftigere grep i et høyere tempo, for med økte energi- og husleiekostnader blir det ikke noen netto styrking av kriminalomsorgen.

NFF har synliggjort de store utfordringene kriminalomsorgen må håndtere og den svært krevende arbeidssituasjonen ansatte står i. Til tross for økte bevilgninger i 2022 og 2023 er det en stående ordre om å redusere bemanningen både på natt og dag.

NFF har som i tidligere år jobbet for økt tildeling til kriminalomsorgen. NFF har særlig lagt vekt på økte rammer for å styrke grunnbemanninga, med klar prioritet av førstelinja.

Økte bevilgninger fremfor årlige kutt er et taktskifte og retningsendring NFF ser på som svært positivt.  NFF forutsetter at det raskt ses spor etter de ekstra midlene i førstelinja: Til styrket bemanning.  NFF mener at dette ikke kan tas for gitt selv med regjeringas klare politiske ambisjoner.

Kriminalomsorgen er presset av blant annet økte energi- og husleiekostnader. Prognosene for driftsunderskuddet er på over 100 millioner. Regjeringen må finne en annen løsning på de økte energi- og husleieutgiftene enn at de dekkes over ordinær drift. Hvis ikke er det de ansatte og innsatte som må betale for ekstrakostnadene, med dårlige arbeidsforhold og soningstilbud.

Det er lett å se for seg at økningen som er foreslått, er en kompensasjon for økte driftskostnader. NFF er tydelige på at det ikke er en akseptabel løsning.

NFF vil følge med dialogen mellom departementet og etaten, og hvordan etaten forvalter disse midlene.

NFF mener økningen burde vært på 100 millioner for 2023, og vil arbeide for at sluttresultatet blir nærmere det forbundet ser som et reelt behov når statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget.

NFF er glad for at regjeringen øker fagforeningsfradraget og det er et viktig signal for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.

For mer informasjon kontakt:

Asle Aase, forbundsleder
Telefon: 976 95 268