NFF etterlyser tiltak mot vold- og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen. 

NFF har ved flere anledninger tatt opp bekymringsmeldinger knyttet til vold- og trusler i kriminalomsorgen med bakgrunn i kutt i driftsbudsjettene de siste årene.

I budsjettforslaget for 2017 omtaler regjeringen kun effektivisering av straffegjennomføringen og kø-situasjonen.

NFF er alvorlig bekymret for sikkerheten til de ansatte og innsatte.

Effektiviserings- og avbyråkratiseringen fortsetter og kriminalomsorgen får redusert bevilgningen med 20,4 millioner. I tillegg reduseres bevilgningen med 1,5 millioner i forbindelse med overgangen til digital post til innbyggere og næringsliv.

NFF merker seg at regjeringen ikke har til hensikt å styrke de ordinære driftsbudsjettene for kriminalomsorgens enheter. Utarmingen i førstelinjetjenesten fortsetter og det er ikke noe i budsjettforslaget som indikerer at regjeringen tar på alvor de mange alvorlige volds- og trussels hendelsene ansatte er utsatt for.

Budsjettkuttene som videreføres i 2017 fører til manglende innholds-arbeid og rehabilitering av innsatte og domfelte. Kuttene vil også føre også til dårligere bemanning.

Regjeringen virker mer opptatt av effektivisering av straffegjennomføring fremfor godt rehabiliteringsarbeid.

NFF er svært bekymret for samfunnssikkerheten når løslatte innsatte/domfelte begår ny kriminalitet istedenfor å bli lovlydige skattebetalere.

NFF kan ikke se at regjeringens politikk fører til mindre kriminalitet og mer trygghet som er regjeringens målsetting.

NFF er positive til tiltak overfor innsatte med rusavhengighet og psykiske problemer og det er positivt at det er gitt friske midler til tiltaket.

NFF er kritisk til at regjeringen finansierer etablering av stifinneren og utvidelse EK med til sammen 22 millioner ved å pålegge kriminalomsorgen å effektivisere med samme beløp.

Det vitner om en regjering som gir med den ene handa for så å ta med den andre.

NFF er kritisk til ambisjonsnivået som utvises med å bygge nye fengsler og viser til at utbyggingen av Ullersmo og Eidsberg fengsel kun gir en netto økning av beleggs-kapasiteten på 9 plasser.

For flere opplysninger, ring 976 95 268

Asle Aase
forbundsnestleder