Foto: Rune Kongsro

NFF mener regjeringen ikke tar innover seg konsekvensene av ABE-reformen. Den dårlige økonomiske situasjonen for kriminalomsorgens enheter vil forbli uendret.

Forbundet er ikke fornøyd med at regjeringen har unnlatt å ta innover seg konsekvensene av ABE reformen i det forelagte budsjettet, den dårlige økonomiske situasjonen for kriminalomsorgens enheter vil forbli uendret. NFF mener det er helt på det rene at ABE reformen fører til at det er færre folk på vakt og at det faglige innholdet i rehabiliteringen er kraftig svekket.

NFF vil presisere at eventuelle endringer av fengselsstrukturen må være basert på faglige vurderinger, og ikke drevet frem av dårlige budsjetter som regjeringen har ansvaret for. Forbundet forventer også at Stortingets vedtak om å avvente beslutningen av eventuell nedleggelse av Osterøya ikke tas før en KVU Vestlandet er ferdigstilt.

NFFs nestleder sier han er skuffet og oppgitt over at regjeringen ikke velger å bruke alle pengene som var satt av til Nederlandsprosjektet på norsk kriminalomsorg. Det er kuttet over 200 millioner de siste 4 årene og nå hadde regjeringen en mulighet til å bedre situasjonen for kriminalomsorgen både hva gjelder bemanning, sikkerheten for de ansatte og rehabiliteringsarbeidet. Det er en falitterklæring at regjeringen velger å se bort ifra det faktum at innsatte som skal løslates ikke får det faglige tilbudet de behøver for å klare seg i samfunnet etter løslatelsen.

Forbundet vil ha en behandling av RNB i sitt forbundsstyremøte 31. mai.

Utdrag fra RNB 2018:
Revidert nasjonalbudsjett stadfester at leie av fengslet i Nederland skal avsluttes innen 1. september og det skal etableres 100 dublerte fengselsceller i inneværende år. Det er satt av 46,5 millioner til tiltaket i 2018.

Regjeringen mener også at det er nødvendig å legge ned 250 fengselsplasser med lavere sikkerhet og skriver selv i proposisjonen;
« Ut fra dagens situasjon, planlagt utvidelse av bøtetjeneste og prognoser for fremtidig behov, bør antall fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå reduseres med totalt om lag 250 plasser for å benytte midlene i kriminalomsorgen best mulig. Beslutning om hvilke fengsler som skal legges ned treffes av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av en faglig tilråding fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Statsråden sa i pressemeldingen i dag at det er besluttet følgende fengsler legges ned i Agder: Arendal fengsel, avd. Kleivgrend, Håvet og Parkveien, og Kristiansand fengsel. Blant annet på bakgrunn av situasjonen med redusert behov for plasser med lavere sikkerhetsnivå, vil plassene ved Arendal fengsel, avd. Kleivgrend og avd. Håvet vil bli lagt ned før det nye fengselet i Agder er ferdigstilt. 

Regjeringen vil også legge ned Bergen fengsel, avdeling Osterøy ved leieavtalens utløp og ønsker ikke å vente til en KVU Vestlandet er ferdigstilt.

Pressemelding fra Justisdepartementet 15. mai 2018: Soningskøen er avviklet, fengselsplasser på lav sikkerhet legges ned