Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Ingen skal tenke at dette må jeg tåle i denne jobben. Arbeidsgivere må gjøre alt som gjøres kan for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. 

– Det kan være vanskelig å unngå problemet helt, men mye kan likevel gjøres for å redusere risikoen, eller redusere konsekvensene dersom en situasjon skulle oppstå, sier Finboe Svendsen.

Arbeidsgiver må sørge for en kultur på arbeidsplassen der vold og trusler ikke aksepteres, og der slike hendelser rapporteres. Det er viktig å vite mest mulig om hendelsesforløpet. Hva skjedde og hvordan kunne det skje – dette er viktig å vite for å forebygge flere liknende hendelser.

Tre av fire virksomheter i kriminalomsorgen har fått krav om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det kommer frem etter at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i nesten alle landets fengsel og friomsorgskontor.

– Fra mars til juni 2016 har Arbeidstilsynet gjennomført til sammen 56 tilsyn med ulike enheter innen Kriminalomsorgen, hvorav 35 fengsler og 21 friomsorgskontor.
– I tilsynene har vi fokusert på organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser, forebygging av vold og trusler, etterlevelse av systemer, kartlegging, risikovurdering og tiltak, samt rapportering og avvikshåndtering.
– Arbeidstilsynet  har funnet avvik og gitt reaksjoner i form av varsel om pålegg i 42 av 56 enheter. Det er avdekket flest avvik innenfor områdene kartlegging, risikovurdering samt iverksetting av nødvendige tiltak, og innen områder som angår sikkerhet for andre enn egne (eksterne) arbeidstakere. Det er også avdekket avvik knyttet til verneombudsordningen.

> Les Arbeidstilsynets pressemelding om tilsynet
> Arbeidstilsynets tilsynsrapport