Foto: Vista Analyse AS

Sluttevalueringen har blant annet følgende vurderinger (tekst er hentet fra sammendraget til Vista-rapporten): 

Kriminalomsorgens transporttjeneste (KTT) har levert god kvalitet på tjenestene og dermed vist at kriminalomsorgen kan utføre denne tjenesten på en kvalitativ god måte. KTT var raskt på plass fra vedtak om opprettelse ble fattet. KTT har levert de tjenestene de skulle, innenfor de krav og rammer som var satt for piloten.

Rapporten

  • Våre beregninger basert på data fra politiet og kriminalomsorgen viser at pilotprosjektet frigjør et sted mellom 24 og 30 årsverk i politiet, hvorav rundt 18 stillinger (og maksimalt 24) er politiutdannet. Piloten har også gitt besparelser i kriminalomsorgen. Totalt har pilotens 40 stillinger gitt besparelser som tilsvarer om lag 34 stillinger tilsammen i politiet og kriminalomsorgen.
  • Store svingninger i etterspørselen gjør at en liten og spesialisert tjeneste nødvendigvis må ha perioder med ledig kapasitet. Der arrestforvarere i utgangspunktet utførte transportene er oppgaven flyttet fra en smal tjeneste med stor variasjon i etterspørselen til en ny, og enda smalere tjeneste. Dette har gitt utfordringer knyttet til utnyttelse av den samlede restkapasiteten. Piloten har derfor en lav kostnadseffektivitet og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
  • Evalueringen viser videre at det er bred enighet om at transport og fremstilling av varetektinnsatte og førstegangsfengslinger som hovedregel ikke bør utføres av polititjenestemenn. Det er ulike synspunkter på hvorvidt tjenesten kan utføres mest kostnadseffektivt i sammenheng med politiarresten og ved bruk av arrestforvarere, eller av kriminalomsorgen. Det er bred enighet om at transport og fremstilling av varetektsinnsatte og førstegangsfengslede enten bør utføres av ansatte arrestforvarere i politiet eller overføres i sin helhet til kriminalomsorgen. Ingen har gitt utrykk for at de ønsker seg tilbake til en løsning der politibetjenter utfører oppgaven.
  • Dersom en høyere kostnadseffektivitet skal oppnås, må transporttjenesten organiseres slik at den samlede resttiden hos arrestforvarere og transportbetjenter får en bedre alternativ utnyttelse. Det ligger utenfor denne evalueringens mandat å vurdere alternative måter å organisere tjenesten på. Vår vurdering er likevel at transporttjenesten bør legges tettere opp til andre oppgaver under enten kriminalomsorgen eller politiarresten.