Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har påtatt seg å gjennomføre evalueringen og skal evaluere kriminalomsorgen i tråd med Stortingets føringer i anmodningsvedtaket. 

Evalueringsarbeidet skal være sluttført innen 1. september 2017.

Fra NFFs side er det særdeles viktig at Difi har en god prosess i arbeidet.

> Oversendelsesbrev for mandatet
> Endelig mandat for evalueringen