Regjeringen har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. 

Det er kun å konstatere at regjeringen ikke har til hensikt å styrke de ordinære driftsbudsjettene for kriminalomsorgens enheter. Utarmingen i førstelinjetjenesten fortsetter og det er ikke noe i budsjettforslaget som indikerer at regjeringen tar på alvor de mange og alvorlige volds- og trussels hendelsene ansatte er utsatt for.

Effektiviserings- og avbyråkratiseringen fortsetter og kriminalomsorgen får redusert bevilgningen med 20,4 millioner. I tillegg reduseres bevilgningen med 1,5 millioner i forbindelse med overgangen til digital post til innbyggere og næringsliv.

Det er imidlertid foreslått nyetableringer og en satsning overfor innsatte med rus – og psykiske problemer ved 3 enheter.

Elektronisk kontroll skal utvides med 40 plasser og det er bevilget 10 millioner til tiltaket.

Av nye fengselsplasser så er det satt av 50 millioner til prosjektering av fengslene i Mandal og Froland. Det står ingenting om når det er tenkt ferdigstillelse av fengslene.

Av nye tiltak så skal det vewd enhetene Trondheim, Indre Østfold fengsel avd. Eidsberg og Bjørgvin etablere stifinnerenheter. Det er satt av 12 millioner til etableringene.

Kongsvinger fengsel skal etablere soningsplasser for kvinner og på samme tid skal kvinneplassene i Drammen fengsel fjernes.

Det er satt av 10 millioner for å styrke fengselshelsetjenesten til personer med rus og psykiske problemer. Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. kroner til styrking av tilskuddsordningen til vertskommu- ner for fengsler for å yte helse- og omsorgs- tjenester i fengsel til personer med rus og psykiske problemer.

Regjeringen foreslår også at det tas opp 175 aspiranter til fengselsbetjentutdanningen.

> Les mer om forslaget til statsbudsjett 2017

Regjeringen foreslår følgende store og viktige satsninger og tiltak i 2017:
– Nederland – videreføring av leie av fengselska- pasitet – 270 mill. kroner.
– Vedlikehold av fengslene – 50 mill. kroner til videreføring av ekstraordinært vedlikehold.
– Nytt fengsel i Agder med avdelinger i Mandal og Froland – 50 mill. kroner til prosjektering.
– Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) – 10 mill. kroner til utvidet kapasitet.
– Stifinnerenheter for rusbehandling – 12 mill. kroner til etablering av tre nye enheter.
– Fengselshelsetjenesten – 10 mill. kroner til styrking av fengselshelsetjenesten.
– Kvinneplassene i Drammen fengsel skal fjernes når Kongsvinger fengsel åpner kvinneplassene.