NFF er tilfreds med at prosjektet er forlenget med to år. Justisdepartementet skal ta endelig beslutning om prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. 

Prosjektet er utvidet flere ganger underveis. Økt volum er en forutsetning for økt effektivitet. Det er ifølge direktoratene rom for også å løse transportoppgaver i Oslo politidistrikt innenfor rammen på 40 millioner kroner. Dersom etatene selv ønsker å finne inndekning for ytterligere utvidelser utover dette, uten at dette kommer på bekostning av kjerneoppgavene, er departementet positiv til dette.

Departementet har besluttet at:

  • Piloten forlenges med ytterligere to år.
  • Piloten utvides til å omfatte transport av varetektsinnsatte i Oslo politidistrikt, i så stor utstrekning som mulig innenfor gjeldende ramme på 40 mill. kroner.
  • POD og KDI gis fullmakt til å utvide rammen dersom dette kan gjøres på en måte hvor de direkte innsparingene overstiger merkostnadene.

> Les hele Justisdepartementets begrunnelse her