Logo: Kriminalomsorgsdirektoratet

Det skal oppnevnes hovedverneombud og vara for hovedverneombudet i kriminalomsorgen for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2024.

Arbeidsoppgavene som hovedverneombud tilsvarer 100 % stilling. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som største tjenestemannsorganisasjon i kriminalomsorgen, peker ut hovedverneombudet med vara, etter at de andre organisasjonene i kriminalomsorgen har fått uttales seg om søkerne.

 

Oppgaver:

Hovedverneombudet skal ivareta alle tilsattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Det sentrale hovedverneombudet skal være en viktig ressursperson og ha en rådgivende og konsultativ funksjon i kriminalomsorgen. Hovedverneombudet skal bidra med råd og veiledning under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet på virksomhetsnivå. Hovedverneombudets deltakelse i SAMU vil være en viktig oppgave. Hovedverneombudet skal ellers være en sentral bidragsyter i arbeidsgrupper og i møter som har betydning for arbeidsmiljøet på virksomhetsnivå.

En sentral oppgave for hovedverneombudet er å samordne de regionale hovedverneombudenes virksomhet. Det sentrale hovedverneombudet har også ansvar for å følge med i at verneombudsordningen i virksomheten virker tilfredsstillende.

Hovedverneombudet har eget budsjettansvar. Hovedverneombudet får en rammetildeling gjennom eget tildelingsbrev fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Hovedverneombudet rapporterer til KDI, og budsjettet og regnskapet behandles som ledd i den øvrige budsjettprosessen i kriminalomsorgen.

Vi søker etter en person som er aktiv og initiativrik, og som har god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Den som velges må ha gode samarbeids- og lederegenskaper. Vi ønsker en person som viser evne til nytenking og utvikling. Søkerne må ha fast tilsetting i kriminalomsorgen.

Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Det kreves derfor høy kompetanse på arbeidsmiljøspørsmål, gjerne med formell kompetanse. De som søker må ha erfaring fra oppgaver som tilsattes representant gjennom verv i vernetjenesten eller fagforening.

Hovedverneombudets kontorplass må avtales med Kriminalomsorgsdirektoratet.

Vervet som hovedverneombud lønnes i lønnstrinn 52-72 i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Vi gjør oppmerksom på at det er to hovedtariffavtaler i Staten.

Vara har samme rettigheter og plikter som hovedverneombudet ved fungering.

Det bør fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert i forhold til bare en av funksjonene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund telefon 23 06 84 50.

Søknader med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Møllergt. 10, 0179 Oslo, innen 1.oktober 2022.