Illustrasjonsfoto

Årets lokale lønnsforhandlinger er i gang. Dette er noen av NFF sine krav.

Forberedelsene til årets lokale lønnsforhandlinger startet for flere måneder siden. 20. september sendte forbundet sitt krav til Kriminalomsorgsdirektoratet. Tirsdag 2. oktober kom arbeidsgivers første krav/tilbud. NFF har svart på første tilbud. 2. tilbud kommer tirsdag 9. oktober. 15. oktober er partene på plass i Lillestrøm. Da vil vi få 3. tilbud, og de fysiske lønnsforhandlingene er i gang. 31. oktober blir resultatet offentliggjort.

Det er en god dialog mellom partene, og et godt forhandlingsklima.

NFF har lagt følgende prinsipper til grunn for våre krav:

 • Formålet med lønnspolitikken er blant annet å gjøre det mulig å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Mange av våre medlemsgrupper har hatt en dårlig lønnsutvikling over mange år og det lokale lønnsoppgjøret må sikre at våre medlemmer gis en anstendig lønnsutvikling.
 • Alle skal sikres en anstendig lønnsutvikling over tid
 • Lønnsdannelsen i statlig sektor består både av sentrale og lokale tillegg. Ansvaret for en anstendig lønnsutvikling over tid tilligger også de lokale parter.
 • Riktig bruk av lønnsrammene er et viktig virkemiddel for en forutsigbar lønnsvekst over tid.

Følgende er utdrag av forbundets første kravbrev:

«NFF har lagt inn en minstelønnsavlønning i gruppekravene og hvor målet er å gi et generelt lønnsløft samt å utjevne forskjeller.

NFF signaliserte tidlig at LR 39 og friomsorgen er hovedsatsningsområdet for årets forhandlinger.

LR 39 har de siste årene blitt gradvis dårligere, da rammen ikke er blitt vedlikeholdt i sentrale justeringer. Det var først i 2016 og 2017 det ble gjort grep for de i lavere alternativer som blant annet utjevnet forskjeller som var kommet på grunn av lokale lønnsforhandlinger i regionene.

Å styrke LR 39 vil være nødvendig for å klare å beholde og rekruttere både fengsels- og verksbetjenter.

I friomsorgen er det gjennomgående et mål for NFF å få til en minimumsavlønning i mange av kodene. Ved å etablere minstelønnsavlønning vil mange av skjevhetene bli rette opp. Kravene er et kollektivt lønnsløft for de ansatte i friomsorgen.

Likelønn er et sentralt tema og det er viktig å merke seg at svært mange kvinner vil bli tilgodesett med NFFs kravs-innretning. 

NFF fremmer både krav på grupper og individ og har valgt å prioritere innenfor gruppekravene og en egen prioritering innenfor de individuelle kravene.

Innenfor fengslene fremmes det også gruppekrav på andre grupper enn LR39 og mange av gruppene har som LR 39 og friomsorgen hatt en dårlig lønnsutvikling.

NFF fremmer krav om forbedring av særavtalene samtidig som det er ønskelig å utvide særavtalen om aspirantveiledere og førstebetjentpool.

Det er også ønskelig å inngå flere særavtaler, men her kan det være formålstjenlig å sette ned arbeidsgrupper for på identifisere kriterier som kan danne grunnlag for avtalene.

Vi vil spesielt nevne ønsket om å identifisere kriterier for lønnsendring for ansatte i lr. 39 med høyere utdannelse sett i lys av at bachelorutdanningen som skal starte opp på KRUS.»

«NFF fremmer følgende krav til etablerte særavtaler

Etablerte

 • FM opprettholdes, men NFF mener den bør utvides og at det bør nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal identifisere lokale instruktører og kriterier for lønnsendring til bruk i fremtidig oppgjør.
 • Aspirantveilederavtalen økes fra kr. 2000 til 4000 pr. mnd.
 • Forvaringsavtalen utvides til ansatte i arbeidsdriften med forvaringskurs og avdelingsbetjenter på Bredtveit.
 • Fengselsbetjenter i førstebetjentpool dobles.

 NFF fremmer følgende krav til nye særavtaler

 Nye særavtaler

 • Aktive avdelinger med særlig høy sikkerhet
  Her er kravet at det skal gis kronetillegg tilsvarende forvaring.
 • Høyere utdannelse
  Det nedsettes en arbeidsgruppe for å identifisere kriterier for lønnsendring for ansatte i lr. 39 med høyere utdannelse.
 • Tillitsvalgte
  Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe for å konkretisere hvordan tillitsvalgte skal sikres en lønnsvekst og hvordan kompetansen skal vektlegges i videre tjeneste, jfr. lønnspolitisk dokument pkt. 4.2.

Arbeidsgruppen leverer en rapport innen 1. mai 2019, og spørsmålet tas opp til forhandling til neste gang det blir lokale forhandlinger i statlig sektor.

NFF tar forbehold om nye og endrede krav.»

 

Oppdatert 17. oktober:

Lønnsforhandlingene ble avsluttet kvelden 16. oktober. Det har vært utpreget samarbeid med andre parter både i forberedelsene til forhandlingene og under selve forhandlingene. Arbeidet med lønnsoppgjøret har pågått i halvannen måned og det har gitt resultater. Vi har fått løftet mange individuelt og i grupper. Resultatet er undergitt taushetsplikt inntill protokollene for forhandlingene er underskrevet 31. oktober.