Foto: NFF

Forbundets krav om 100 millioner kroner til kriminalomsorgen innfris.

NFF har vært tydelige på at det er et stort behov for å styrke bemanningen i kriminalomsorgen. Dette ble formidlet til den nye regjeringen. Forbundet mente det var nødvendig med 100 millioner hvorav 10 millioner måtte benyttes til å styrke programvirksomheten. NFFs krav om 100 millioner kroner til kriminalomsorgen er oppnådd og 50 millioner i 2022 gir helårsvirkning med 100 millioner fra 2023.

Forbundet har med dette fått gjennomslag for en klar kursendring som en start på gjenreisningen av kriminalomsorgen!

Forbundsleder Asle Aase ser dette som en viktig kursendring og et tydelig signal om å sette kriminalomsorgen høyere opp på den politiske dagsorden. Det er mange utfordringer som venter den nye regjeringen og det blir svært viktig å lage til årlige handlingsplaner med klare ambisjoner som må oppfylles. Det er i tillegg bebudet en tillitsreform som skal gi mer makt og tid til de som står der ute i direkte kontakt med innsatte og domfelte. Forbundslederen er klar på at forbundet vil være aktive i utviklingen av reformen.

Fra tilleggsproposisjonen: 

Økt bemanning og bedre innhold i kriminalomsorgen

For å oppnå målet om å tilbakeføre flere domfelte til et liv uten kriminalitet, er blant annet riktig innhold og oppfølging i straffegjennomføringen viktig. Økt bemanning i fengslene og i friomsorgen kan bidra til dette. Forslag til bevilgning på posten økes på denne bakgrunn med 50 mill. kroner sammenlignet med Gul bok. Den økte bevilgningen vil blant annet kunne benyttes til isolasjonsforebyggende tiltak, tilpasset oppfølging av unge domfelte, tiltak for likeverdige forhold for kvinner og menn i straffegjennomføringen, tettere oppfølging av domfelte med rusproblemer og tilrettelagt oppfølging av forvaringsdømte. Midlene vil i hovedsak gå til bemanning.

Forslaget har en helårseffekt på 100 millioner kroner fra 2023.