Foto: NFF

De sentrale partene i staten har godkjent avtale om omfordeling av arbeidstid for turnusansatte.

For ca 10 år siden skrev NFFs lokalavdeling på Ila fengsel og forvaringsanstalt det første utkastet til avtale om fleksibel arbeidstid for turnusansatte. NFF Ila la saken frem for arbeidsgiver, og de lokale partene kom til enighet om å søke FAD/KMD om prosjektet. Søknaden ble avslått av KMD og hovedsammenslutningene. 

Høsten 2014 foreslo tidligere LO leder Gerd Kristiansen ovenfor statens personaldirektør å sette i gang forsøksvirksomhet i staten. Forsøkene ble en realitet, og ble igangsatt i Kriminalomsorgen, Tolletaten, Forsvaret og Statens vegvesen. I kriminalomsorgen fikk forsøksvirksomheten navnet «arbeidstidsprosjektet», og ble utformet etter samme lest som NFF Ila sitt utkast fra 2011. De fem enheter som deltok i prosjektet i kriminalomsorgen var; Ila fengsel og forvaringsanstalt, Bjørgvin fengsel, Oslo fengsel, Ullersmo fengsel og Telemark fengsel.

Arbeidstidsprosjektet hadde formell oppstart 12. oktober 2015. Prosjektet innebar bl.a at turnusansatte har kunnet ha en fleksibel arbeidstidsordning, og arbeide såkalte fleksivakter.

20. august 2019 ble evalueringsrapporten presentert i Fafos lokaler i Oslo, med HR direktør Susanne Nor og NFFs forbundssekretær Jan Arve Blom panelet. 

Forsøksvirksomheten var ment å ha en varighet på to år, men har blitt forlenget flere ganger. 31. mars i år opphørte arbeidstidsprosjektet. Tirsdag denne uken kom den endelige meldingen fra de sentrale partene i staten om at de har godkjent en ordning som alle etatens turnusansatte kan ta del i. En forutsetning vil være at de lokale partene i enhetene er enige om at de ønsker ordningen, og det vil være frivillig for den enkelte turnusansatte. Ordningen vil fra nå omtales som «omfordeling av arbeidstid – fleksivakter».

Forbundssekretær Jan Arve Blom har fra deltatt i arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet helt fra oppstarten. Blom uttaler at «det er en svært god nyhet spesielt for de mange pendlerne, men også for andre turnusansatte som nå kan få litt mer fleksibilitet ift turnusen sin. – Det meste av rutinebeskrivelser og rammer er ferdig utarbeidet, men det gjenstår for forbundet å diskutere saken med KDI. Det skulle ikke være mye igjen nå før ordningen er på plass i hele etaten»,  sier Blom.

Rammene for ordningen med omfordelt arbeidstid er disse:

 • Den maksimale daglige arbeidstid skal ikke overstige 15 timer inklusive overlappingstid
  hvorav to timer skal være mindre belastende arbeid.
 • Det er ikke anledning til å arbeide overtid etter 15 timer inklusive overlappingstid. Dette
  gjelder uavhengig av en eventuell dispensasjonsadgang til å benytte inntil 16 timers
  arbeidstid ved pålagt overtid.
 • Det påløper ordinære variable turnustillegg.
 • Det skal dersom det er mulig og den ansatte ønsker det, arbeides på 2 ulike
  tjenesteposteringer i løpet av den totale arbeidstiden.
 • Avtalen kan benyttes 2 ganger pr. kalenderuke og maksimalt 6 ganger pr. løpende
  fireukers periode.
 • Det skal være mulig for partene i ettertid å ha innsyn i omfordelt arbeidstid for å
  kontrollere arbeidstid, hviletid og fritid.
 • Det er frivillig for den enkelte arbeidstaker å delta i ordningen. Deltakelse skal avtales
  skriftlig.
 • Omfordeling av arbeidstid er frivillig for den ansatte i hvert enkelt tilfelle.