Foto: NFF

Partene ble enige etter flere timers mekling på overtid. Dermed blir det ingen streik i statlig sektor.

Nestleder Asle Aase deltok i meklingsinnspurten på vegne av NFF. 

Nestleder viser til at statens opprinnelige krav innebar å endre lønnssystemet betydelig.

For NFF og LO Stat var det viktig å beholde hovedlønnstabellen (A-tabellen), og det lyktes man med. Partene har blitt enige om å utrede hvordan lønnssystemet i staten kan forenkles og videreutvikles, med frist desember 2018.

NFF hadde ønsket et høyere generelt tillegg enn det som partene ble enige om, men totalresultatet ble godt nok til at tilbudet kunne aksepteres.

NFF viser til at det var en krevende mekling og først 16 timer på overtid undertegnet LO Stat lederen riksmeklerens møteprotokoll.

NFF viser til at det er flere forbedringer i avtalen og ikke minst fremheves det at vi fikk stoppet angrep på rettigheter vi har opparbeidet i tariffavtalen.

Mekling 16 timer på overtid. Foto: NFF

Pensjonsgivende variable tillegg

LO Stat hadde krevd at alle variable tillegg skulle gjøres pensjonsgivende og oppgjøret medførte at taket ble økt med kr. 10000, fra 56.000 til 66.000. Nestleder vet at dette ikke er en full seier, men det gir våre medlemmer et økt pensjonsgrunnlag.

Lønnsrammene
Et viktig krav for forbundet var å vedlikeholde lønnsrammene og oppgjøret medførte at det ble det er lagt på to stiger i hver ramme samtidig som stige 1 og 2 tas bort. Dette gir handlingsrom i de kommende lokale lønnsforhandlingene.

Lønnsoppgjøret ga i tillegg følgende resultat:

Slik blir lønnstilleggene for ansatte i staten

  • Tilsvarende økonomiske ramme som frontfaget, altså et lønnstillegg på 2,8 prosent.
  • Halvparten gis som et sentralt tillegg der alle får minst 5.100 kr, som gjelder fra 1. mai i år. Fra lønnstrinn 48 og oppover får ansatte et tillegg på 1,25 prosent.
  • 1,9 prosent av lønnstillegget er avsatt til lokale forhandlinger. Virkningsdato er 1. juli 2018.
  • Ubekvemstilleggene ble økt med kr. 3,- både på lør og søndagstillegget og skumringstillegget.

Ny tariffavtale presiserer at det er viktig å jobbe for å utjevne lønnsforskjeller i lokal lønnspolitikk.

Oppgjøret skal ut på uravstemning til medlemmene.

Riksmeklerens møtebok

Under følger pressemelding fra LO, Unio og YS:

24.5.2018                                                                                                                                                                                                    

Løsning i staten    

Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag formiddag en skisse fra Riksmekleren. Dermed er streik avverget i staten.

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier han.

Resultatet:

  • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år.
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).
  • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Roser troikaen

-Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss, men vi skal være klar over at statens utgangspunkt lenge har vært at nærmest all lønnsdannelse skal skje lokalt. Det var der vi var da forhandlingene ble innledet. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Aas.

Han skryter samtidig av samarbeidet med de andre i «Troikaen», som de kalles. YS Stat og Unio.

-Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.