Foto: NFF

LO Stat har løftet hele laget – historisk godt oppgjør i staten.

Alle NFFs medlemmer vil fra 1.mai få 31.000 i økt årslønn med virkning fra 1.mai.

Lønnsoppgjøret vil sikre svært mange av forbundets medlemmer en reallønnsøkning sier forbundsleder Asle Aase. Forbundslederen uttaler at sentralstyrets krav om økt kjøpekraft og med en klar og tydelig lavlønnsprofil er innfridd og forbundslederen er svært fornøyd med at LO Stats forhandlingsutvalg og staten forhandlet seg frem til en løsning uten bruk av riksmekler.

Det ble i tillegg avsatt 0,85% til lokale forhandlinger, også dette fra 1. mai 2023.  De lokale parter har her frist for å bli enig til 30. oktober 2023. Den lokale potten er viktig for å kunne rette opp skjevheter og prioritere enkelte grupper.

Kronetillegget medfører også en økning på A-tabellen og dermed en varig verdiøkning på avtalen og minstelønna på den enkelte stillingskode, slik det er beskrevet i Hovedtariffavtalen. En økning på A-tabellen vil også ha virkning på nattillegget.

Rammen for oppgjøret er på 5,2%, og prisstigningen er beregnet til 4,9% i 2023.  Dette er den samme rammen som LO landet etter streiken i frontfaget tidligere i april.  En streik som medførte en god utjevning og profil sett i lys av den situasjonen mange har stått i med høy prisvekst.  Resultatet i frontfaget var i tråd med LOs vedtak om å sikre kjøpekraften for alle grupper.

Lønnsoppgjøret i staten i 2023 er ett mellomoppgjør.  Det betyr at det kun er forhandling om penger, og det har ikke blitt noen endringer i Hovedtariffavtalens øvrige bestemmelser.

Vi vil komme tilbake med informasjon om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger senere.

Forbundslederen viser til at svært mange medlemmer i realiteten få en lønnsøkning på langt over 5,2 % og de lavest avlønnede kan få opp imot 7,4 % lønnsøkning. Svært mange vil få godt over 6 % lønnsøkning.

Sentrale elementer i forhandlingsresultatet

  • Rammen for oppgjøret ble 5,2 %
  • Sentralt kronetillegg på 31.000 med virkning fra 1.5.
  • 0,85 % til lokale lønnsforhandlinger
  • Likelønnseffekt på 0,114 %
  • 85 % av den totale lønnsmassen er gitt i form av generelt kronetillegg.

Denne løsningen har virkning for alle som er medlemmer i NFF, dvs at en har lønn etter LO/YS avtalen i staten.

Melk og brød koster det samme for alle.  Kronetillegget sikrer dermed kjøpekraften for store deler av forbundets medlemmer, sier en fornøyd Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Pressemelding fra LO Stat

Protokoll

Resultat mellomoppgjøret 2023

Hovedlønnstabell pr 1. mai 2023