Foto: NFF

Etter krevende meklinger og 17 timer på overtid var avtalen et faktum.

Oppdatert 25. mai:

Tirsdag kom partene i staten endelig til enighet hos mekleren. LO Stat og YS Stat har blitt enige med staten om nye tariffbestemmelser. Det var en krevende mekling og først ette 17 timer på overtid var avtalen et faktum.  Forbundslederen er fornøyde med et resultat som sikrer reallønna gjennom et sentralt tillegg og nye ansiennitetsstiger som sikrer opprykk på en bedre måte enn i dag. Oppgjøret har en god likelønnsprofil og sikrer også de lavest lønte.

«Hele laget har fått et lønnsløft og de gamle lønnsrammene nå er historie. Jeg er veldig fornøyd med at forbundet i år, sammen med LO Stat-felleskapet klarte å få på plass et nytt lønnssystem med lønnsstiger. Dette er en merkedag for forbundet og forbundets medlemmer», sier forbundsleder Asle Aase. Forbundslederen takker LO Stats leder og hans dyktige medarbeidere for godt gjennomførte forhandlinger.

Ansiennitetsstiger
Endringene i ansiennitetsstigene er viktige for å sikre at det gis ansiennitetsopprykk etter hensikten. Slik det har vært de siste årene har mange gått glipp av ansiennitetsopprykk. Med endringene i årets oppgjør vil mange av dagens og framtidige ansatte, bl.a. konsulenter og førstekonsulenter, fengsels- og verksbetjenter sikres reelle ansiennitetsopprykk. Endringene gjelder for alle stillingskoder som i dag er plassert på lønnsramme. Det er også avtalt nye minstelønnsnivåer for veldig mange stillingskoder.

Endringene i systemet viderefører prinsippet om at det er ansvar og oppgaver som skal ligge til grunn

for avlønning i staten, men at ansiennitet og kompetanse kan godskrives.

Oppgjøret endte med et generelt tillegg som sikrer reallønnsvekst til alle medlemmene, og et ekstra lønnstrinn til de som er førstekonsulenter.

Fordelingen av lønnsrammen
Tilleggene fordeles med 70% på sentralt nivå gjennom tillegg til alle, forbedring av enkelte ubekvemstillegg og gruppelivsforsikringen, ett lønnstrinn til førstekonsulentene og ulike sikringsbestemmelser i forbindelse med innføring av nye ansiennitetsstiger.

Det sentrale tillegget er fordelt med 10 000 kroner per lønnstrinn til og med lønnstrinn 64 og 1,7% fra og med lønnstrinn 65.

Regler for hjemmekontor
I etterkant av nedstengninger og mer bruk av hjemmekontor i virksomhetene er det behov for å se på rettighetene knyttet til arbeid i arbeidstakers hjem. Det er blant annet forsikringsdekninger, dekning av utstyr og ikke minst hvordan staten som arbeidsgiver skal ivareta at arbeidstakere har fullt forsvarlige arbeidsforhold. Det settes nå ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe med løsninger.

Lokale forhandlinger
Det er satt av 0,85 % til lokale lønnsforhandlinger, så det er ikke mulig å konkludere med hva den endelige lønnsøkningen blir før de lokale lønnsforhandlingene er avsluttet.

Sentralstyret vil behandle resultatet av oppgjøret og deretter sendes lønnsoppgjøret ut på avstemning.

Det nye lønnssystemet er en stor systemendring for de som var i lønnsramme. Forbundet kommer med mer informasjon når vi i samråd med LO Stat har laget et informasjonsopplegg. NFF kommer også til å gjennomføre et nettmøte før sommerferien, hvor vi vil informere nærmere om oppgjøret og hvilke konsekvenser det vil få.

Møtebok fra forhandlingene, inkludert ny hovedtariffavtale

Pressemelding fra LO Stat, 24. mai 2022