Foto: NFF

Et budsjett for videre nedbygging av det faglige arbeidet i kriminalomsorgen.

Regjeringen foreslår på nytt direkte kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjetter når de viderefører den såkalte ABE reformen. ABE er ikke en reform, men kun en måte å redusere kriminalomsorgen og offentlig sektors budsjetter.

Regjerings forslag til budsjett vil nok en gang redusere kriminalomsorgens evne til å tilbakeføre innsatte og domfelte til et lovlydig liv etter soningen.

Budsjettforslaget innebærer en reduksjon av bemanningen i fengslene og friomsorgen og dette er svært alvorlig. Regjeringen viser på nytt at de ikke lytter til de ansatte i kriminalomsorgen. Det vil bli mindre programvirksomhet og andre tiltak til innsatte for å forebygge ny kriminalitet. Taperne er de innsatte og samfunnet. Utarmingen fortsetter!

NFF reagerer på at regjeringen ikke har tatt innover seg kritikken fra Sivilombudsmannen når de ikke kommer med noen tiltak for å løse isolasjonsproblemet. Det er hverken nok bemanning eller penger til å kunne gi isolerte innsatte nok tid utenfor cellen. Det er nedslående at regjeringen ikke foreslår å øke bemanningen for å iverksette isolasjonsforebyggende tiltak. Det er behov for over 600 nye ansatte i kampen for å fjerne isolasjonen i norske fengsler.

NFF var sterkt kritisk til nedleggelser av åpne soningsplasser i 2019, og reagerer sterkt på at regjeringen nå også vil legge ned Arendal fengsel, avdeling Kleivgrend. NFF vil arbeide for at avdelingen opprettholdes, samt beholde de midlene som er foreslått tatt ut.

Soningskøen på åpne plasser er økende, og NFF frykter at innsatte vil bli sittende på strengere sikkerhetsregime enn nødvendig. Dette er en følge av nedleggingen av åpne soningsplasser i 2019.

NFF er fornøyd med at det er lagt inn tilstrekkelig med midler til bøtetjenesten og drift av avdelingen på Evje. Det er også positivt at det er lagt inn penger til avrusningsenheten på Bjørgvin fengsel, men det forutsettes at dette følges opp med tilstrekkelig bemanning.

Regjeringens budsjettforslag er positivt for bygg og rehabilitering av Ila fengsel og midler til forprosjektering av nye Oslo fengsel.

NFF er tilfreds med at det er lagt inn penger til investeringer i sikringsutstyr og vedlikehold, men dette er midler som må gjøres varige og ikke bare gjelde for 2020.

NFF ser ingen lyspunkter for alle nyutdannede fengselsbetjenter med det fremlagte budsjettet og mange må på nytt belage seg på en tilværelse uten fast stilling.