Foto: NFF

De sentrale partene har forlenget arbeidstidsprosjektet til 31. mars 2021.

Høsten 2014 foreslo tidligere LO leder Gerd Kristiansen ovenfor statens personaldirektør å sette i gang forsøksvirksomhet i staten. Forsøkene ble en realitet, og ble igangsatt i Kriminalomsorgen, Tolletaten, Forsvaret og Statens vegvesen. I kriminalomsorgen fikk forsøksvirksomheten navnet «arbeidstidsprosjektet». Fem enheter ble plukket ut til å delta i prosjektet; Ila fengsel og forvaringsanstalt, Bjørgvin fengsel, Oslo fengsel, Ullersmo fengsel og Telemark fengsel.

Arbeidstidsprosjektet hadde formell oppstart 12. oktober 2015. Prosjektet innebar bl.a at turnusansatte har kunnet ha en fleksibel arbeidstidsordning, og arbeide såkalte fleksivakter.

Fafo ble valgt til å forske på prosjektet, og 20. august 2019 ble evalueringsrapporten fra Fafo presentert. Funnene var i all hovedsak positive i kriminalomsorgen. Både arbeidsgiverne og de turnusansatte ved de fem enhetene kom med positive tilbakemeldinger.

Forsøksvirksomheten var ment å ha en varighet på to år, men har blitt forlenget flere ganger. På møte i KMD fredag 11. desember ble prosjektene forlenget til ut mars 2021, og det ble åpnet for at det ved alle enheter der det er lokal enighet, kan søkes om å ta del i ordning med fleksivakter for turnuspersonell fra 1. april.

Forbundet skal drøfte videre prosess på IDF-møte i KDI 27. januar.

NFF har jobbet med denne saken i flere år, og er glade for at det nå ser ut til at saken går mot en løsning.