Foto: NFF

Bærekraftig bemanning og ressursøkning for å redusere psykiske belastningsskader.

Rambøll er soleklar på at det er bærekraftig bemanning og ressursøkning som må til for å redusere psykiske belastningsskader i kriminalomsorgen. Resten av de foreslåtte tiltakene vil kunne hjelpe, men disse er supplerende. Ikke avgjørende. Det er det kun en bemanningsøkning som er.

NFF har ikke fått anledning til å ta opp tidenes tilstandsrapport i kriminalomsorgen med justisminister Emilie Enger Mehl. På den annen side har justisdepartementet eksplisitt uttalt til NRK på verdens psykiske helsedag 10. oktober at budsjettøkningen på 85 millioner til drift er fordi bemanningssituasjonen er krevende. Forbundet har hatt møter på Stortinget hvor det også bekreftes forventninger om at midlene benyttes til bemanning.

Det er en oppfatning i virksomheten om at det kun er en politisk ressursøkning som kan bidra til bemanningsøkning. Dette erfarer vi dessverre at kun er delvis riktig. Når det gjelder økt ressurstilgang ble det i 2022 gitt 34 millioner frie midler uten at det bidro til bemanningsøkning. For 2024 er det gitt 85 millioner ekstra til drift og nå krever NFF at det skal utgjøre en forskjell på bemanning. 85 millioner er selvsagt ikke nok, men det skal være starten på en opptrapping. Det er heller ikke slik at det ikke kan komme mer i 2024, da revidert nasjonalbudsjett kommer i mai.

Grunnen til at ressursøkning kun er delvis avgjørende er at friske midler har en tendens til å forsvinne til andre formål gjennom hierarkiet. Det er hittil lite eller ingenting som tyder på at mennesket er den viktigste ressurs. I alle fall ikke for førstelinje. Derfor må det settes betingelser. Når det må etableres en bærekraftig bemanning, er det direktoratet som må ta det strategiske ansvar og følge det opp.

Kriminalomsorgsdirektør Lise Sannerud vil at en partssammensatt arbeidsgruppe skal arbeide videre med oppfølgingen av Rambøll rapporten. Mer er ikke uttalt. Det er vel og bra at arbeidet skal gjøres av en partssammensatt gruppe, men det må ikke bli noen hvilepute slik at justisministeren og kriminalomsorgsdirektøren ikke trenger å ta stilling til noe eller hvor lang tid iverksettelse av tiltak vil ta. Det er fortsatt deres plikt og samfunnsoppgave.

Når det gjelder arbeidsgruppen forutsetter NFF for det første at arbeidet ikke er hemmet av budsjett eller andre prioriteringer. For det andre forutsetter forbundet at førstelinje fortsatt skal være tuftet på dynamisk sikkerhet og relasjonsbygging. Gis ikke gruppa full uavhengighet, har den ikke den autoriteten og legitimiteten den sårt trenger. Gjennomføres ikke arbeidsgruppens anbefalinger, vil ikke KDI og virksomheten ha den autoriteten og legitimiteten de selv så sårt trenger.