Foto: NFF

Forslag til statsbudsjett 2024 for kriminalomsorgen.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund etterlyser en kraftigere og raskere økonomisk
opptrapping, for å bygge opp kriminalomsorgen etter flere år med nedbygging.

151 millioner hvorav 85 millioner i friske driftsmidler er et viktig skritt i riktig retning,
men det er på langt nær nok for å løse de store utfordringene kriminalomsorgen sliter
med.

Bevilgningen for 2024 må dobles dersom regjeringen skal oppnå ambisjonen om en
kriminalomsorg med økt bemanning, redusert isolasjon og et rehabiliteringsarbeid som
skaper trygghet for samfunnet.

Nedbyggingen av kriminalomsorgen har svekket kriminalomsorgen på alle nivåer og det
er for få ansatte til å løse alle oppgavene kriminalomsorgen er pålagt.

En videreføring av spareplanen og opprettholdelse av at de kostnadsreduserende
tiltakene innebærer at ambisjonsnivået regjeringen har for kriminalomsorgen må kraftig
reduseres. Kriminalomsorgen vil ikke kunne nå målene med redusert isolasjon og gi
innsatte mer tid utenfor cellene. Beregninger gjort av Oslo Economics, for Amnesty viser
at det er behov for 145 millioner i friske driftsmidler for å gi innsatte 8 timer utenfor
cellen.

En nylig kartlegging av psykiske belastningsskader i kriminalomsorgen viser at det er
svært helseskadelig å jobbe i førstelinjetjenesten. Rapporten til Rambøll fastslår at
avgjørende årsak er underbemanning og dårlige arbeidsvilkår. NFF mener det er totalt
uakseptabelt at ansatte får omfattende psykiske belastningsskader av å gå på jobb og
krever at budsjettøkningen på 85 millioner uavkortet går til økt bemanning.

Fullfinansiering av NFFA for kvinner og 2 ekstra soningsplasser ved ungdomsenheten på
Eidsvoll mener forbundet er helt nødvendig og riktig politikk fra regjeringen.

NFF mener at friomsorgen lider kraftig under budsjettkuttene og det forventes at svært
krevende oppgaver skal løses med færre ansatte. Denne utviklingen må snus.