Thor-Egil Haugen, leder NFF KTT. Foto: NFF

KTT har  avlastet politiet med over 15000 fremstilling- og transportoppdrag.

Uttalelse fra NFF og KYs lokalforeninger i Kriminalomsorgens Transporttjeneste:

Kriminalomsorgens Transporttjeneste (KTT) har siden august 2014 avlastet Politiet med over 15000 fremstilling- og transportoppdrag. Dette har frigjort mange arbeidstimer for operativt politi og arrestforvarere.

KTT ble opprettet av daværende justisminister Anders Anundsen i 2014. Prosjektet ble forlenget to ganger før det i 2017 ble besluttet av Stortinget å videreføre KTT som en nasjonal ordning.

Evalueringen fra Politidirektoratet (POD) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fastslo at KTT utfører en profesjonell og spesialisert tjeneste som ivaretar person- og rettsikkerheten, samtidig som samhandlingen mellom politi, arrest, domstol og Kriminalomsorg gir presisjon og punktlighet. Tid er penger, også i rettssystemet.

KTT har i dag samhandlingsavtale med Sør-Øst- og Øst politidistrikt. 98% av alle transporter som politiet bestiller blir utført av KTT.

Med baser lokalisert i nærhet til fengsler og arrester i Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Sarpsborg sørger KTT for god avlastning for politiet. De 49 transportbetjentene i KTT har begrenset politimyndighet i hele Norge og kan utføre oppdrag over hele landet.

Naturlig utvidelse vil være økt tilstedeværelse i Øst politidistrikt og etablering i Agder Politidistrikt, der det i 2020 er etablert nye fengsler med kapasitet på 300 innsatte.

Ved ledig kapasitet avlaster også KTT Kriminalomsorgen med fremstillinger, transporter og kontrolloppgaver. KTT har utført omlag 6000 oppdrag for Kriminalomsorgen. Mange av disse er oppdrag som ellers ville måtte utgå på grunn av lav bemanning ved fengslene. Fremstilling til helsesektoren er et viktig ledd i soningsløpet til dominnsatte.

Stortingsmelding 29, politimelding som ble lansert i juni 2020, uttalte Peter Christian Frølich, stortingsreprensentant for Høyre, til NRK at de kan tenke seg å sette politiets transport- og fremstilling av varetektinnsatte ut til private aktører. Tankegodset henger igjen fra et prosjekt i 2004-2006, der man fant ut at det ville være utfordrende å la private interesser forvalte statsmakten. Det ville utfordre rettsikkerheten til den enkelte og ville være kostbart. Om Frølich mangler kunnskap om funnene som ble gjort og dagens velfungerende ordning vites ikke.

Tillitsvalgte og ansatte innen politiet har respondert i media på Høyres utspill. De peker på farene ved å la private aktører eller andre enn politiansatte inneha disse oppgavene. Som fagpersoner vet de hvor viktig profesjonalitet og høyt faglig nivå er. Denne typen oppgave kan være komplisert, vanskelig og sensitiv. Alt dette ivaretar Kriminalomsorgens Transporttjeneste. Opprettelsen av KTT har ført til at arrestforvarere kan avlaste politiet ytterligere ved å overta oppgaver slik som rettsforkynninger, DNA-prøvetaking, signalering og andre oppgaver arrestforvarere har systemtilgang til. Det er på tide for disse aktørene å ta innover seg at Kriminalomsorgen fikk denne oppgaven allerede i 2014, og som en fast ordning 1. januar 2019, og for POD om å lansere dette ut i politidistriktene.

Budsjettsituasjonen i politiet burde fremskynde en utvidelse av KTT, slik at vi kan få mer politi i gatene!