Alle medlemmer har tilgang til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds tillitsvalgthåndbok med det meste av relevant lov og avtaleverk. For å få tilgang til håndboken logg inn på Min side. Tillitsvalgthåndboken kan også lastes ned som app på Google Play og på App Store (søk etter «Compendia App»)

Her er et utvalg av lover og avtaler som du vil finne i tillitsvalgthåndboken:

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen
Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. KDI og NFF, KY, Unio og Akademikerne har inngått egen tilpasningsavtale for kriminalomsorgen. Avtalen er prolongert.

Hovedtariffavtalen i staten
Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat, Unio og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2018 – 30. april 2020.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 1. juli 2017. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for arbeidstakere i staten. 

Personalreglement for kriminalomsorgen
Personalreglementet gjelder for alle ansatte i Kriminalomsorgsdirektoratet med underliggende enheter og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Les også KDIs kommentarer til personalreglement for kriminalomsorgen. For aspirantene gjelder regler som er fastsatt i forskrift (aspirantforskriften).

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Lov om ferie (ferieloven)
Lovens formål er å sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.

Fleksitidsavtalen
Gjelder for dagpersonell

Sentrale særavtaler i kriminalomsorgen

Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen

Veileder for turnuspersonell i kriminalomsorgen