Foto: NFF

Høyreregjeringens forslag om å fjerne særaldersgrensene er et avtalebrudd. 

NFF reagerer sterkt på Høyreregjeringens forslag om å fjerne særaldersgrensene for offentlige ansatte. Høringen og forslaget som er sendt ut fra  departementet er et helt klart avtalebrudd på avtalen vi inngikk med staten i 2018 og som våre medlemmer sa ja til.

 

I høringssvar datert 23.september 2020 «Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med særaldersgrense» fra LO Stat, LO Kommune, Unio og YS er situasjonen for kriminalomsorgen spesifisert:

Kriminalomsorgen

 

I 2001 fikk kodene 0264 og 0265 endret særaldersgrensen til 63 år. Begrunnelsen for særaldersgrensen var belastningen i arbeidet. Så seint som i 2001 sluttet et samlet Storting seg til å senke aldersgrensen til 63 år.

 

Begrunnelsen for å senke særaldersgrensen var hjemlet i aldersgrenselovens §2 a; «Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år». Det ble fra regjeringens side den gang lagt vekt på den helt spesielle arbeidssituasjonen som fengselsbetjenter har.

 

Arbeidshverdagen til de nevnte gruppene har ikke endret seg i positiv retning siden særaldersgrensene ble innført og dette kan dokumenteres ved statistikk over vold- og trusler som de ansatte opplever på daglig basis. Arbeidet i førstelinjen i kriminalomsorgen er belastende, både fysisk og psykisk. Kriminalomsorgen har mange slitere som går av på 85 års-regelen og som ikke har helse til å stå videre. Å fjerne plikten til å gå av for disse gruppene vil føre til at mange blir uføretrygdet og det er urealistisk å tro at de kan kompensere for bortfall av inntekt ved å tilrettelegge arbeidet eller at de kan få seg arbeid i det private.

 

Det er slik vi ser det ikke noe grunnlag for å si at begrunnelsen for 63 års særaldersgrense er endret. Og mulighetene for tilrettelegging av arbeidet, er en påstand eller mulighet de ansatte i kriminalomsorgen ikke kjenner seg igjen i. Ansatte som søker om å stå utover særaldersgrensen får avslått sine søknader med begrunnelse i økonomien. I tillegg er nå hovedregelen at ingen får fortsette utover 63 år fordi mange nyutdannede fengselsbetjenter ikke har fast stilling.

 

Departementet skriver i sitt notat at dersom pensjonsrettighetene opprettholdes, så vil mange fortsatt slutte for å ta arbeid i privat sektor. Dette er en antakelse vi ikke uten videre kan gå god for. Vi tror det er like sannsynlig at det vil føre til at mange vil bli uførepensjonert på grunn av at arbeidsbelastningen de siste årene har blitt stadig større. I tillegg er det allerede slik i dag at de relativt få som ønsker å stå lengre i tjenesten, utover 63 og 65 år, får sine søknader avslått. Dette er begrunnet i økonomi og nedbemanningen kriminalomsorgen.»

 

NFF ser alvorlig på denne saken om vil følge den opp videre