Foto: Kriminalomsorgen

Turnusdispensasjoner til 12 timers vakter og 54 timers uke.

For å kunne gå vakter opp mot 12,5 timer og ha gjennomsnittsberegnet uke opp mot 54 timer, kreves dispensasjon (godkjenning) etter AML § 10-5 (2) fra de sentrale parter (KDI, KY og NFF). Vilkårene for å få turnusdispensasjon er at det er behandlet i LAMU og IDF, at arbeidsplanen er vedlagt og at det foreligger en forsvarlighetsvurdering.

Tidligere var det et vilkår at det var lokal enighet. Det var ingen kultur for å overprøve lokalt nivå. Slik er det ikke lenger. Inntil videre har ikke alle partene sagt ja til dispensasjonssøknadene. NFF har formidlet til arbeidsgiver at vi ønsker å gå inn for søknader med lokal enighet. Det er uheldig å differensiere på organisasjonstilhørighet, men arbeidsgiver kan bestemme at turnusen skal gjelde alle ansatte. Det fordrer imidlertid at NFF har flertallet av medlemmene som skal gå turnusen. Ansatte kan som før reservere seg mot lange vakter uansett organisasjon dersom de ønsker det.

Uenighet om arbeidstidsordninger stammer fra fjorårets dispensasjonsrunde i region vest. Da var ikke organisasjonsavhengig turnus et alternativ fra KDI og NFF godtok alminneliggjøring for å sikre våre medlemmers interesser. Det kan nå diskuteres om NFF burde forlate å støtte arbeidsgivers bruk av alminneliggjøringsbestemmelsen, fordi gjennomsnittsberegning og lange vakter nå kan gjennomføres for våre medlemmer likevel. På den annen side tror vi det blir lettere og bedre for alle parter å lage turnus når alle kan være med.

Det er medlemstallet pr. 1. desember som gjelder for nåværende søknader. For nye søknader gjøres ny opptelling. Det er svært uheldig og beklagelig at organisasjonstilhørighet nå kan være avgjørende for hvilken arbeidstidsordning enheten og de ansatte kan ha. NFF kan imidlertid ikke akseptere at en annen organisasjon skal kunne hindre våre medlemmers interesser og forbundets kultur om at man ikke overprøver lokal enighet. «Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen» forhindrer ikke dette. NFF støtter lokalt nivå og lokal enighet.

Det er for lite bemanning og for dårlig arbeidsforhold, men å påføre medlemmene en turnus de ikke ønsker å gå eller arbeidsgiver ikke klarer å gjennomføre, vil øke ansattes belastninger. NFF kan derfor ikke se på at våre medlemmer settes som pant for at lokale arbeidsgivere skal oppfylle et krav de selv ikke er i stand til å oppfylle. Slike pressmidler anerkjenner ikke NFF. NFF mener turnus er et lokalt anliggende og påvirker heller sentralt der ansvaret for de dårlige arbeidsforholdene hører hjemme.

NFF kjemper for mer bemanning for å redusere fysiske og psykiske belastninger. NFF har bidratt til at kriminalomsorgen fikk 30 millioner i RNB i år, 85 millioner frie midler av regjeringen neste år og 40 millioner ekstra av Stortinget for neste år. Videre benytter NFF Rambøll rapporten for hva den er verdt for å få ressurser til bemanning, lønn og organisatoriske forbedringer.

Den partssammensatte Rambøll gruppa la frem strakstiltak til en utvidet etatsledergruppe 6. desember og til ledermøtet i KDI 12. desember. De 30 millionene som kom i revidert nasjonalbudsjett i år er gjort varige og Rambøll gruppa har fått gjennomslag for at disse skal benyttes til bemanning og at ytterligere 10 millioner skal benyttes til lønn, kurs og etterutdanning for 2024. Rambøll gruppa arbeider med beskrivelser og instrukser på hvorledes dette skal gjennomføres slik at midlene ikke bare renner ut i sanden slik de gjorde i år.

40 millioner til Rambøll gruppa er en start, men ikke på langt nær nok for NFF. KDI må bevilge ytterligere midler dersom de virkelig anerkjenner rapporten og betjentenes belastende arbeidsforhold. NFF krever at ytterligere midler av de 85 regjeringen har bevilget for neste år skal gå til å redusere psykiske belastningsskader i etaten.