Foto: NFF

Regjeringens forslag svært likt det som Stortinget avviste i 2016.

Regjeringen Solberg har på nytt fremmet forslag om omorganisering av kriminalomsorgen

Stortinget avviste i 2016 et forslag til omorganisering av kriminalomsorgen. De vedtok imidlertid et løst forslag som i realiteten betydde en omkamp om organiseringen. Forslaget som nå fremmes i Proposisjon 143 L er svært likt det som ble avvist og i realiteten det samme med enkelte justeringer.

NFF ga i drøftingsmøtet 30.10.2019 ikke sin tilslutning til KDIs forslag som ble oversendt Justis- og beredskapsdepartementet 1.11.2019.

Det er fra departementets syn ikke lagt opp til ordinær høring, men forbundet vil foreslå over justiskomiteen at det initieres en egen høring.

Justisdepartementet har siden 2014 ønsket å fjerne regionadministrasjonene. Forbundet vil på nytt gjennomgå proposisjonen som nå er fremmet, men merker seg at JD selv skriver at den foreslåtte proposisjonen er svært lik den fremmet i 2016 og det var da et klart flertall i Stortingssalen som avviste proposisjonen.

Det må ikke være noen tvil om at det er økonomi som har vært driveren for at regjeringen ønsker å omorganiseres kriminalomsorgen. De årlige budsjettkuttene tvinger enheter til å akseptere sammenslåinger. Regionene omtales som overflødig.

NFFs sentralstyre vil bli samlet i løpet av kort tid for å legge opp en vei videre frem til et endelig vedtak i Stortinget.

Proposisjon 143 L

KDIs forslag til ny organisering av kriminalomsorgen