Fotomontasje: NFF/Envato Elements

…og regjeringen tar ikke sikkerhetsutfordringene på alvor.

Regjeringen Solberg fortsetter nedbyggingen av norsk kriminalomsorg og regjeringen tar ikke sikkerhetsutfordringene på alvor.

Kriminalomsorgen må på nytt kutte budsjettet med 25,4 millioner som vil medføre svekket bemanning både i fengslene og i friomsorgen. Konsekvensen av dårligere bemanning er økt sikkerhetsrisiko overfor ansatte, innsatte og domfelte. Videreføring av ABE kuttet er et signal om at regjeringen ikke prioriterer de ansatte eller rehabiliteringsarbeidet overfor de innsatte og domfelt.

Regjeringen viderefører ikke bevilgningen til investeringer i sikkerhetsutstyr og  innkjøp av flere sikkerhetsskannere. Konsekvensen er økt risiko for innsmugling av narkotika og ulovlige gjenstander i fengslene som igjen truer sikkerheten til ansatte og innsatte.

Regjeringens forslag til satsning for å motvirke isolasjon er en hån både mot ansatte og innsatte og er en dråpe i havet mot det som er det reelle behovet. Regjeringen kan umulig ha tatt innover seg kritikken fra et samlet storting.

Utarmingen regjeringen bedriver overfor kriminalomsorgen føyer seg inn i rekken av tiltak for å tvinge frem nedleggelser og sammenslåinger av fengsler.

Regjeringen setter av midler til ressursteam for kvinnene på Bredtveit og det er svært positivt. Kvinner i fengsel er blitt diskriminert og regjeringen burde fremmet forslag tidligere  for å bedre situasjonen

Det er i tillegg satt av midler til et aktiviseringsteam, men satsningen er for dårlig i forhold til behovet rundt om i landets fengsler.

Innsatte som kunne sonet på et åpent fengsel blir satt inn i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. NFF finner dette uakseptabelt og mener regjeringen må gjenåpne nedlagte fengsler.

NFFs medlemmer har i en undersøkelse vært tydelige på at innsattes rus- og helseutfordringene er blitt dårligere de siste årene. Det fremlagte budsjettet vil forsterke denne situasjonen.

Regjeringen velger å prioritere domstolene og politiet fremfor kriminalomsorgen. Konsekvensene vil bli økt soningskø og er et tydelig signal på at kriminalomsorgen igjen er nedprioritert.

 

Hovedpunkter fra budsjettet

 • ABE kutt på 25,4 millioner
 • Isolasjon

Ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvarings anstalt

5 mill. kroner til oppretting av et nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel

5 mill. kroner til aktiviseringsteam i kriminalomsorg. Ikke helårsvirkning

1,8 millioner til helsefaglig bemanning med særlig kompetanse innen sikkerhets psykiatri i Helse Sør-Øst.

 • Oslo fengsel

46,3 mill. kroner til ytterligere arbeid med forprosjekt av nytt Oslo fengsel, inkl. løyve under Statsbyggs budsjett.

Budsjettet er justert med 45 millioner for pris og lønnsjustering.

 • Kutt
  • 50,3 mill. kroner i tilknytning til nedlegginga av fengselsplasser i samband med åpning av nytt

fengsel i Agder.

  • 41,2 mill. kroner i tilknytning til sluttfasekostnader og gjennomføringskostnader ved nytt fengsel i Agder
  • 31,3 mill. kroner i tilknytning til avvikling av 100 midlertidige dubleringsplasser
  • 19,9 mill. kroner i tilknytning til ei engangsbevilgning  til sikringsutstyr og vedlikeholdsprosjekt mv. i kriminalomsorga

 

Les mer om statsbudsjettet på frifagbevegelse.no

Altfor lite penger til å bli kvitt ulovlig isolasjon i fengslene

LOs krav til statsbudsjettet ble ikke innfridd. Slik svarer regjeringen