Logo: Riksrevisjonen

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler


Rapporten underbygger det NFF har pekt på i flere år;innholdet i soningen og tilbakeføring til samfunnet har gått på bekostning av effektiviserings- og avbyråkratiserings politikken som er ført.Forbundet kan med rapporten i handa registrere at de ansvarlige var mest opptatt av rapporteringstallene fremfor innholdet i rapporteringene. De var etter vår mening blindet og forledet av egen målstyring.  Rapporten er ikke til gunst for hverken kriminalomsorgen eller departementene og rapporten peker på både kritikkverdige og alvorlig forhold.

NFF er svært glad for at riksrevisjonen har undersøkt forholdene og forbundet ser det som en selvfølge Stortinget utviser stor interesse for
funnene i rapporten.

Det er oppsikritsvekkende at de ansvarlige departementene ikke hadde den nødvendige kunnskap. Hvor vanskelig kan det være å sikre seg den kunnskapen? Våre medlemmer har den – og har i flere år fortalt om hvordan det står til. KDI målstyres av JD, men JD har opplagt ikke stilt de rette spørsmålene.

Forbundet vil nå sette seg nøye inn i rapporten.

 

Med hilsen
Asle Aase/s/
Forbundsleder

Les rapporten her