Foto: NFF

Statsbudsjett uten satsing, blottet for politisk vilje!

– Solbergregjeringa har etterlatt seg en svekket kriminalomsorg, og et tannløst budsjettforslag. Heller ikke i det siste budsjettet derfra er vilje til å rette opp skadene etter åtte års styrt nedbemanning.

– Det er ingen satsing, og ingen signaler om vilje til å styrke kriminalomsorgen, sier forbundsleder Asle Aase i en første kommentar til det framlagte statsbudsjettet for 2022. – Derimot er det et tydelig signal, at av regjeringas 14 pressemeldingene om justisbudsjettet er det ingen om kriminalomsorgen! Og hvorfor det? spør Aase. – Fordi de ikke har noe nytt å melde, annet enn gammel nytt. Og fra den nå snart avgåtte regjeringa er gammelt nytt dårlig nytt!

Gjenoppbygginga må starte
Framlagt budsjett er et forslag, og det vil ikke bli vedtatt. Heller ikke justisbudsjettet, understreker Aase. NFF jobber nå med å påvirke den nye regjeringas arbeid med det endelige budsjettet.

– Vi er i dialog med regjeringspartiene, og forventer en tydelig vilje til snarlig styrking. Uavhengig av regjeringsplattformen har begge partier sterke signaler i respektive programmer. Kortversjonen derfra er en styrking av kriminalomsorgen. Det forventer vi nå at de leverer på, både i 2022 og de kommende år.

Forbundslederen innser at det er begrenset hvor mye som kan gjøres med og gjennom 2022-budsjettet. – Derfor må vi arbeide med en opptrappingsplan for de neste fire år, men den må få en tydelig, synlig og merkbar, start allerede i 2022.

Det er framfor alt en bemannings-opptrapping Asle Aase er ute etter. – Vi må i det minste forvente en økning på rundt hundre årsverk allerede neste år, framholder han. Dernest vil Aase se en snarlig styrking av programvirksomheten, som er kraftig forfalt, og som står og faller på bemanning.

Gjenreisingsplan må lages
– I sum, sier NFF-lederen, – må vi snarest få på plass en gjenreisingsplan for norsk kriminalomsorg.

Dermed er en økning i driftsbudsjettet helt avgjørende. – Tilsynelatende har regjeringa foreslått en økning. I realiteten kompenserer det bare for pris- og lønnsvekst. Det er ingen reell styrking, heller ikke denne gang.

Hva ser så NFF for seg i en flerårig gjenreisingsplan? Ut over økt bemanning og fornya programvirksomhet peker Asle Aase på politisk og faglig prioriterte områder, inklusive soningstilbud og ettervern for utsatte grupper som barn, ungdom og kvinner, så vel som helsetilbud og oppfølging av rusavhengige og psykisk syke; samt redusert bruk av isolasjon. Og fortsatt er det viktig å forsterke utdanningstilbudene for innsatte.

Altså handler det om økt bemanning i alle deler av kriminalomsorgen, utdyper Aase: En styrking av førstelinja – i fengsler og friomsorg, og i arbeidsdriften.

Forbundslederen er også sterkt opptatt av de ansatte, noe regjeringa ikke synes å være. – Jeg forventer at ny regjering snarest mulig innfører yrkesskadeerstatning også i kriminalomsorgen, på lik linje med politiet. At ABE-kuttene fjernes, og en tillitsreform kommer på plass, tar jeg for gitt. Og at særaldersgrensene revurderes.

– Jeg forventer å se en kursendring allerede når det nye stortinget vedtar budsjettet. Da tar vi allerede i 2022 de første, nødvendige skritt mot en gjenreist kriminalomsorg. Deretter må opptrappinga trappes opp.