Foto: NFF

Lønnsforhandlingene er over. 12 276 039 gikk til individuelle krav og 32 693 535 gikk til gruppekrav.

HTA 2.5.1 lokale lønnsforhandlinger 2021 er over. Etter lønnsforhandlingene i 2019 hvor 64 prosent gikk til grupper og forbundet gikk til brudd, er forbundet etter forutsetningene i år fornøyd med gruppeinnretninger på 73 prosent av potten på 44,9 millioner. Det kom ikke av seg selv, men vi har en veldig god delegasjon å takke for nettopp det.

Forbundet er også tilfreds med at vi fikk tilsvar på så mange individuelle krav som vi gjorde. Også her må vi takke lønnsdelegasjonen og vår bakromskoordinator for en særdeles god innsats. Må også takke det utvidede forhandlingsutvalget for gode og konsise merknader i forhandlingslisten.

Vil også berømme arbeidsgiver denne gang for konstruktive forhandlinger og for at de anerkjente behovet for gruppeinnretninger.

Protokollen og resultatet for grupper ligger på hjemmesiden til forbundet. Ta kontakt med din arbeidsgiver eller tillitsvalgt for informasjon om eventuell individuell lønnsendring.

Virkningstidspunktet for lønnsendringene er 1. juli i år og vil bli utbetalt på desemberlønningen.

Tommy Fredriksen
Forhandlingsleder NFF

03.05
Partene diskuterer datoer for tariffseminar, forberedende møte og innledende forhandlinger.

08.06
Partene har «workshop» om revidert lønnspolitikk, retningslinjer for bruk av stillingskoder og innspill om utfordringer.

17.06
Forbundet leverer innspill om forslag til ny lønnspolitikk. Forbundet tar blant annet opp at;

  • lønnslisten må foreligge før forberedende møte.
  • tillitsvalgte skal følge den generelle lønnsutviklingen i den stillingskoden de er tilsatt i kan forhindre individuell lønnsutvikling.
  • pliktårsbetjenter i EK skal innplasseres som 1408 og ikke 0264.
  • fengselsførstebetjenter skal ikke skal begrenses til operativ ledelse i turnus.
  • bachelor i straffegjennomføring fra KRUS oppfyller formell kompetanse til rådgiverkoden til tross for at KRUS ikke er høyskole eller universitet.

02.07
KDI sender ut nytt revidert forslag til ny lønnspolitikk og retningslinjer for bruk av stillingskoder i kriminalomsorgen.

NFF er uenige i at etatsutdanning fra KRUS ikke oppfyller kompetansekravet til å bli fengselsleder og assisterende fengselsleder, og friomsorgsleder og assisterende friomsorgsleder.

23.08
Organisasjonene mottar lønnsstatistikk fra KDI.

25.08
Forbundet sender ut kravskjema og rundskriv nr. 12 om hva, hvordan og når medlemmene skal kreve i årets oppgjør. Forbundet diskuterer hvorledes lokalt og regionalt nivå skal behandle innkomne krav.

26.08
Forbundet repeterer behovet for å se forrige lokale lønnsendring på ansatte i lønnslisten til KDI.

27.08
KDI sender ut oppdatert forslag til ny lønnspolitikk og retningslinjer for bruk av stillingskoder i kriminalomsorgen.

01.09
Tariffseminar – NFF tar opp urimeligheten av at fengselsbetjenter og 1078 betjenter uten fast ansettelse defineres som timebetalte og derav faller utenfor lønnsforhandlingene.

NFF tar også opp at det er ulik forståelse og forvirring rundt minsteavlønning for førstekonsulenter, fengselsbetjenter og verksbetjenter. Arbeidsgiverstøtten fra DIFI kommer ikke med nye føringer eller avklaringer.

02.09
Forberedende møte til forhandlingene – Partene diskuterer fremdriftsplan og samspillsregler. Partene blir enige om størrelsen på første tilbud og avtaler bruk av fellesmøter og særmøter under forhandlingene.

NFF fremhever utfordringene angående timebetalte som siden siste lokale lønnsoppgjør har blitt fast ansatte, men som pga føringene til lokale lønnsoppgjør ligger langt bak tilsvarende med samme eller mindre tjenesteansiennitet.

Forbundet sender ut oppskrift til de regionale forhandlingsutvalgene, KRUS og KDI om hvordan de skal behandle innkomne krav og oversende de til forbundets sentrale lønnsutvalg.

03.09
Innledende forhandlinger mellom partene. KDI signaliserer mest mulig til individuell lønnsendring. NFF kontrer og signaliserer mest til grupper.

06.09
Partene mottar lønnslisten til forhandlingene. Partene har frist til 17. september med å korrigere feil og mangler.

07.09
Partene blir enige om ny lokal lønnspolitikk. Partene mottar retningslinjer for bruk av stillingskoder, oversikt over gjeldende særavtaler og kravskjema fra KDI.

09.09
Organisasjonene sentralt leverer forespørsel om kostnadsberegning av gruppekrav til KDI.

12.09
Kravfrist for forbundets lokale lønnsutvalg til de regionale lønnsutvalgene.

16.09
Innledende forhandlinger om gruppeinnretninger i årets oppgjør gjøres mellom partene.

19.09
Kravfrist for KRUS, KDI og regionale lønnsutvalg til forbundets sentrale lønnsutvalg.

20.09
Forbundets sentrale lønnsutvalg innstiller forslag til gruppeinnretninger til sentralstyret.

21.09
Sentralstyret møtes på Gardermoen for å diskutere gruppeinnretninger til årets oppgjør.

23.09
Organisasjonene diskuterer gruppeinnretninger og verdien av å stå samlet.

24.09
Organisasjonene leverer gruppekrav til KDI.

28.09
Organisasjonene mottar første tilbud på gruppeinnretninger.

29.09
Organisasjonene leverer tilsvar på tilbud om gruppeinnretninger. Organisasjonene leverer også 2.5.3 krav.

29.09
Kravfristoverlevering av individuelle krav.

10.10
Forbundet utvider det sentrale forhandlingsutvalget fra 3 til 5 tillitsvalgte.

15.10
Organisasjonene mottar første tilbud individuelle krav og andre tilbud gruppeinnretning.

19.10
Partene forhandler 2.5.3 krav.

20.10
Partene leverer tilsvar på første tilbud til individuelle krav.

25.10
Fysiske forhandlinger starter i Lillestrøm. Forbundet stiller med 13 tillitsvalgte i lønnsdelegasjon. Partene blir enige om gruppeinnretning. Partene mottar og leverer tilsvar til andre tilbud individuelle krav.

26.10
Partene mottar og leverer tilsvar til tredje og fjerde tilbud.

28.10
Partene mottar og leverer tilsvar til femte og sjette tilbud. Forhandlingene er over.

02.11
Organisasjonene har frist til å kvalitetssikre resultatlisten.

04.11
Organisasjonene har frist til å godkjenne protokollen og resultatlisten.

05.11
Protokollen er offentlig. Resultatet fås ved henvendelse til arbeidsgiver eller tillitsvalgt.

06.12
Lønnsforhandlingene skal evalueres av partene.

 

Protokoll 2.5.1 2021