Obligatoriske forsikringer

LOfavør Innboforsikring:

 • Dekker alt innbo og løsøre i hjemmet ditt. Ingen øvre forsikringssum.
 • Dekker også skade ved typiske uhell.
 • Lav egenandel, bare 3.000 kroner i egenandel ved skade.
 • Ingen egenandel hvis ektefelle/samboer også har LOfavør Kollektiv hjem ved skader over 1.000 kroner.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

LOfavør Grunnforsikring:

 • En økonomisk førstehjelp til deg, ektefelle/samboer og barn som gir en engangsutbetaling ved dødsfall.
 • Utbetaling som kommer i tillegg til andre forsikringer og har ingen opphørsalder.
 • Maksimal utbetaling fram til fylte 50 år. Deretter nedtrapping utfra alder. Egne satser for barn under 21 år.
 • Opprinnelig var dette «gravferdskassen» som var ment som støtte ved begravelse.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

LOfavør Fritidsulykkeforsikring:

 • Dekker deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke på fritiden uansett hvor du befinner deg.
 • Dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall.
 • Forsikringen gjelder fram til du fylte 70 år.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

 

Frivillige forsikringer

LOfavør Reiseforsikring:

 • Dekker enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.
 • Dekker deg som medlem, ektefelle/samboer og barn under 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere.
 • Dekker utgifter ved sykdom og hjemtransport, samt tyveri, skade, forsinket eller forsvunnet bagasje.
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom.
 • Dekker egenandel på inntil 8.000 kroner ved skade på leiebil på ferie- og fritidsreise.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

NFFs ulykkesforsikring:

 • En ulykkesforsikring for medlemmet som gjelder 24 timer i døgnet, også på arbeid, fram til fylte 70 år.
 • Utbetaling på inntil 6G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke og 3,5G ved dødsfall som følge av ulykke.
 • Dekker også behandlingsutgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

NFFs gruppelivsforsikring:

 • En ren dødsfallsforsikring som gjelder hele døgnet uansett dødsårsak, i hele verden og gjelder frem til fylte 67 år.
 • Ved medlemmets død utbetales 5G til de etterlatte.
 • Det stilles ikke krav til helseerklæring når forsikringen tegnes ved innmelding.
 • Medlemmer som har reservert seg ved innmelding og senere ønsker å tegne forsikringen, må levere helseerklæring.

> Les mer om forsikringen og vilkårene
> Helseerklæring som må leveres når reservasjon oppheves

NFFs uføreforsikring med forskuttering:

Uføreforsikring med forskuttering gir en månedlig forskuttering ved arbeidsuførhet som ikke er varig. Forskutteringen starter når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst ett år. Månedlig forskuttering utgjør 1 % av den til enhver tid gjeldende forsikringssum. Ved varig uførhet er utbetalingsreglene som for Uføreforsikring.

Hva er uføreforsikring?

Uføreforsikring er en forsikring som blir utbetalt i sin helhet hvis medlemmet blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Uførheten må ha vært sammenhengende i minst to år som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden. Forsikringen gjelder frem til medlemmet fyller 60 år.

Hvem kan bli med på forsikringen?

Nye medlemmer som melder seg inn i forbundet kan kjøpe forsikringen uten å levere helseerklæring. Ved senere kjøp må du levere egenerklæring om helsen

Spesielle regler:

Mottar du ytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon), kan du ikke være med på uføreforsikringen.

Blir du friskmeldt, kan du bli med på uføreforsikringen fra den dagen det skjer. Da må du selv gi forbundet beskjed om dette.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.

> Helseerklæring som må leveres når reservasjon oppheves

HELP Advokatforsikring:

 • Gir deg advokathjelp til de aller fleste privatrettslige saker, blant annet arv, samlivsbrudd, forbrukerklager og husleieforhold. (Merk! Dekker ikke kjøp og salg av bolig.)
 • Dekket alle kostnader ved juridisk konflikt (klagebehandling eller rettsak).
 • Tilgang på de juridiske kontraktene du har behov for.
 • Rettshjelp ved ulovlig og krenkende nettpublisering. 
 • Egen «Min side» hvor du blant annet selv kan opprette avtaler og testamenter, opprette og følge dine saker og kontakte din advokat.   

 > Les mer om forsikringen og vilkårene
> Gå til HELP Advokatforsikrings «Min side»

Andre forsikringer:

 • Gjennom LOfavør og samarbeidspartner SpareBank1 får du tilbud til et bredt spekter av andre forsikringer og fordeler.

 > Les mer om andre forsikringer og fordeler hos LOfavør