Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds høyeste organ. Det holdes hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet vedtekter, handlingsprogram og velger forbundets øverste tillitsvalgte.

Sentralstyret

Sentralstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene og møtes minst fire ganger i året.

Sentralstyret består av:

 • Asle Aase, forbundsleder
 • Tommy Fredriksen, nestleder 
 • Nina Bergene, hovedkasserer
 • Jan Arve Blom, forbundssekretær 
 • Tom Svarva, region øst
 • Ingeborg Kivle, region sør
 • Elin-Sabine Hognestad, region sørvest
 • Håkon Mjelde, region vest
 • Daniel Johnsen, region nord
 • Anne Gro, Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling samfunn
 • Terje Eggan, region nord/Trondheim fengsel

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges av landsmøtet for fire år og utgjør også forbundets administrasjon i Oslo.

Forbundsstyret består av:

 • Asle Aase, forbundsleder 
 • Tommy Fredriksen, nestleder 
 • Nina Bergene, hovedkasserer 
 • Jan Arve Blom, forbundssekretær 

Regionavdelinger 

Regionstyrene velges på regionavdelingenes representantskapsmøter som arrangeres hvert fjerde år.

Regionavdelingene består av totalt 61 lokalforeninger ved alle kriminalomsorgens enheter.

Direkte tilknyttede foreninger

Landsdekkende foreninger er direkte tilknyttet forbundet sentralt: